Pogled nazaj

Naše središče deluje že od leta 1998

Prva središča za samostojno učenje (v nadaljevanju SSU) v Sloveniji so nastala v letu 1995. Njihov primarni cilj je bil uveljavitev samostojnega učenja v podporo izobraževalnemu sistemu. Vzpostavljali so se učni pogoji in primerni programi ter gradiva za odrasle.

V šolskem letu 1998/99 se je prvim devetim središčem pridružilo tudi središče RIC-a Novo mesto. Od takrat naprej se trudimo zagotoviti stalno učno podporo in okolje odraslim udeležencem izobraževanja iz lokalnega in širšega okolja.

Podatki o SSU in uporabnikih SSU se sistematično zbirajo od vsega začetka, na tem mestu pa vam predstavljamo osnovne podatke o delovanju našega središča od leta 1998 do 2015.

Razvoj prostorskih in učnih zmogljivosti SSU

V začetnih letih smo imeli na voljo stacionarne računalnike z osnovno računalniško opremo, z medmrežno povezavo, ki pa je bila za večino uporabnikov še neznanka. Učna gradiva so obstajala v fizični obliki, računalniški programi pa na posebnih disketah in zgoščenkah. Danes je naše središče opremljeno z osmimi računalniki z medmrežno povezavo, programska oprema pa odgovarja aktualnim, sodobnim načinom učenja in podpira uporabo e-gradiv ter drugih aplikacij. E-gradiva smo v ta namen razvijali bodisi sami bodisi v različnih projektih in programih in so brezplačno dostopna v naši spletni učilnici http://ucilnica.ric-nm.si/login/index.php. Na tej strani smo objavili tudi druga e-gradiva, ki so brezplačno na voljo. Prav tako omogočamo v našem središču za posebne potrebe uporabnikov uporabo prenosnikov in tablic ter možnost uporabe učnega kotička v drugih prostorih zavoda.

Značilnosti uporabnikov

1. Ciljne skupine

Ves čas delovanja se osredotočamo na potrebe uporabnikov iz okolja z odzivanjem na različna povpraševanja. Tako smo nudili in še nudimo pomoč različnim ciljnim skupinam, kot so:

 • brezposelni
 • upokojenci
 • manj izobraženi
 • priseljenci
 • osebe na prestajanju kazni
 • Romi
 • osebe s posebnimi potrebami
 • Starostna struktura

Ugotavljamo, da se spreminja starostna struktura uporabnikov SSU. V začetku delovanja so bile osebe mlajše, delovno aktivne in večinoma vključene v formalna izobraževanja. Danes se srečujemo s starejšo populacijo, ki ne želi zaostajati za tehnološkim razvojem in išče brezplačne možnosti za vključitev v neformalna izobraževanja, z brezposelnimi v 40-ih in 50-ih letih, ki potrebujejo predvsem pomoč pri iskanju zaposlitve s pisanjem vlog in življenjepisov, s priseljenci – brezposelnimi mladimi mamicami in moškimi, ki se želijo naučiti slovenščine in potrebujejo dodatno pomoč pri iskanju zaposlitve (vloge, življenjepisi in izpolnjevanje drugih dokumentov).

2. Struktura po spolu

Po spolu se struktura uporabnikov od začetka delovanja našega središča ni veliko spremenila. Prevladujejo ženske v cca. 60 odstotnem deležu.

3. Izobrazbena struktura

Po izobrazbeni strukturi ugotavljamo, da z leti raste delež bolj izobraženih, največji delež uporabnikov pa ima dokončano poklicno ali srednjo šolo.

SSU v številkah

V spodnji tabeli prikazujemo podatke o število udeležencev in opravljenih urah v SSU za zadnja štiri leta. Podatki kažejo na povečanje števila udeležencev v zadnjih dveh letih in občutno rast števila opravljenih ur samostojnega učenja.

Šolsko leto Število vpisanih uporabnikov v bazi SSU Število opravljenih ur na leto
2011/2012 709 8608
2012/2013 931 10461
2013/2014 685 12388
2014/2015 836 17316

Vir: arhiv RIC Novo mesto

* Posameznike štejemo v tekočem letu le enkrat, njihovi obiski SSU pa so večkratni.

** Središče za samostojno učenje je odprto vsak delavnik med 8.00 in 19.00, v poletnem času pa od 8.00 do 15.00.

Ponudba SSU

Ponudba v Središču za samostojno učenje se ni veliko spremenila, spremenile pa so se poti in sredstva za zadovoljevanje potreb uporabnikov:

 • pisanje vlog, ponudb in življenjepisa (danes esejski in Evropass življenjepis s pomočjo aplikacij, nekoč kronološki in esejski v Word-u),
 • učenje tujih jezikov (danes sodobni programi in interaktivne spletne strani, nekoč programi na zgoščenkah),
 • učenje slovenščine kot drugi in tuji jezik (danes je tega več kot v preteklosti, poteka s pomočjo interaktivnih vaj in s pomočjo podpore mentorja),
 • pisanje seminarskih, diplomskih in drugih nalog (klasični način v WORD-u nekoč in danes),
 • učenje računalništva in računalniško opismenjevanje (nekoč le WORD in medmrežje, danes še elektronska pošta, različni brskalniki, Word, Excel, programi za oblikovanje, urejanje …),
 • urejanje digitalnih fotografij (danes zelo aktualna tema, v preteklosti ni bilo programov za laično javnost),
 • iskanje podatkov, informacij in gradiva preko medmrežja (danes poudarek na navajanju virov, naročanju preko medmrežja, e-uprava, certificiranje …, v preteklosti ni bilo te možnosti).

Evalvacija programov

Vsako leto naše uporabnike povprašamo po njihovem zadovoljstvu z delom v središču. Analize kažejo na to, da so s ponudbo zadovoljni, njihova pričakovanja izpolnjena, predvsem pa so zadovoljni z učno podporo s strani mentorja oz. svetovalca. Zadovoljstvo merimo na dva načina: z vprašalnikom za potrebe poročanja financerju in z internim vprašalnikom RIC Novo mesto. Podatke navajamo za zadnja štiri leta.

 • Vprašalnik za potrebe financerja (ocenjevalna lestvica od 1 do 7) zajema podatke o zadovoljstvu uporabnikov SSU z zaposlenimi, učnim gradivom, pripomočki in učnim okoljem, hkrati pa uporabniki podajo svoje mnenje o tem, kaj so pridobili z učenjem v SSU:
Šolsko leto Zaposlenimi Gradivom Pripomočki Učnim okoljem Kaj so uporabniki pridobili z učenjem v SSU
 2011/2012 5,7 5,0
5,3
4,0
Novo, dodatno znanje; poglobitev oz. utrditev prejšnjega znanja
 2012/2013 6,9 6,5 6,6
6,5
Novo, dodatno znanje; poglobitev oz. utrditev prejšnjega znanja; znanje uporabe računalnika in rač. programov
 2013/2014 5,5 5,5
5,5
5,5
Novo, dodatno znanje; poglobitev oz. utrditev prejšnjega znanja; znanje uporabe računalnika in rač. Programov; povečanje samostojnosti pri učenju in odgovornost do lastnega dela
 2014/2015 6,5 6,0
5,8
5,5
Novo, dodatno znanje; poglobitev oz. utrditev prejšnjega znanja; znanje uporabe računalnika in rač. Programov; povečanje samostojnosti pri učenju in odgovornost do lastnega dela

Vir: arhiv RIC Novo mesto

 • RIC-ev interni vprašalnik smo pripravili pred dvema letoma, z njim pa želimo dodatno meriti zadovoljstvo udeležencev z organizacijo dela v SSU, izvajalci aktivnosti in na splošno z vsebino posameznih aktivnosti na ocenjevalni lestvici od 1 do 5:
Koledarsko leto Organizacija dela Izvajalci aktivnosti Splošno vsebino aktivnosti
2014 4,55 4,7 4,55
2015 (stanje do konca septembra) 4,51 4,18 4,4

Vir: arhiv RIC Novo mesto