RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN JE PODALJŠAN DO LETA 2022

6.9.2018

S ciljem dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Posameznik je upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR. Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

Skladno z razpisom se posameznikom sofinancira stroške izobraževanja za zaključene izobraževalne programe (v nadaljevanju: programi) oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji za naslednje programe:

a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),

b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),

c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),

d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),

e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,

f.    maturitetni tečaj,

g.   poklicni tečaji (PT),

h.   mojstrski izpiti,

i.   delovodski in poslovodski izpiti.

 

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

  • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
  • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
  • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022:
    • za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022 ter
    • za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

Razpis bo aktualen do 30. 9. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij o omenjenem razpisu dobite na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in v Svetovalnem središču Novo mesto, kjer vam svetovalke lahko pomagamo tudi pri izpolnjevanju vloge za povračilo šolnin. Obiščite nas, telefonirajte ali nam pišite na Katja Volf (katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745).