RIC Novo mesto prepoznaven tudi v evropskem prostoru

28.1.2016

Na današnji novinarski konferenci je RIC Novo mesto sprva predstavil rezultate triletnega mednarodnega projekta FINALLY – Finančna pismenost za Rome (financiran s strani Evropske unije skozi program Vseživljenjsko učenje), s katerim zaključuje v teh dneh. Konzorcij, ki ga je vodil RIC Novo mesto, je vključeval še partnerje iz Italije, Bolgarije, Srbije, Grčije in Slovaške. Vrednost projekta Finally znaša 381.851 eur, delež sofinanciranja s strani Evropske unije je 75 %.

Vodja projekta Finally, mag. Gabi Ogulin Počrvina, je predstavila, da so v letu 2013 po enotni metodologiji v vseh partnerskih državah opravili raziskavo o potrebah romske populacije po finančni pismenosti. Na podlagi izsledkov raziskave je konzorcij partnerjev razvil 56-urni izobraževalni program, ki obsega štiri module: Proračun gospodinjstva – načrtovanje vnaprej in pametna poraba denarja, Varčevanje za prihodnost, Razumno izposojanje ter Povečanje prihodkov. Program je oblikovan za mlade odrasle Rome, ki imajo pogosto višjo izobrazbo kot njihovi sorodniki in so bolj dovzetni za izobraževanje. Postajajo vedno bolj samostojni pri upravljanju svojih financ in so ključni akterji družbenih sprememb.

V projektu so nastala različna učna gradiva: priročnik za učitelja, delovni zvezek za udeleženca, didaktična igra Romonopoly, kurikulum programa itd. Gradiva imajo velik trajnostni potencial, saj so prevedena v vse partnerske jezike ter angleški jezik in so na voljo v tiskani kot tudi elektronski različici.

Gre za razvojni projekt, saj so v RIC-u Novo mesto zaenkrat v okviru pilotnih izvedb usposobili 17 udeležencev in 22 izvajalcev programa, bodo pa z izvajanjem programa nadaljevali v okviru Četrtkovih srečanj programa Osnovna šola za odrasle Rome in v okviru delavnic, ki potekajo v romskih naseljih pod okriljem programa Pomoč Romom pri socializaciji. Prav tako so vsebine programa prenosljive v druge programe in z delnimi prilagoditvami tudi za druge ciljne skupine, zato bodo poskušali znanje iz nekaterih vsebinskih sklopov omogočiti tudi udeležencem programov Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), Usposabljanje za življenjsko uspešnost itd.  Prizadevali si bodo za vpis programa ali posameznih modulov v programe Aktivne politike zaposlovanja in za sistemsko rešitev financiranja nadaljnjih izvedb tako lokalno kot nacionalno.

Marjeta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto je predstavila rezultate RIC-a v preteklem letu in načrte za leto 2016. Izpostavila je slednje: »V letu 2015 smo izvedli smo skoraj 35.000 izobraževalnih ur, v izobraževalne aktivnosti je bilo vključenih več kot 20000 udeležencev. Izvajali smo skupno 28 projektov, od tega 4 lokalne, 14 regionalnih projektov, 1 nacionalnega, 6 evropskih ter 3 notranje projekte RIC-a.

Zaključili so se projekti Projektno učenje za mlade, Začetna integracija priseljencev, Po poti kultur, e-Roma Resource, Svetovanje, v januarju 2016 še Finally.

V letu 2016 ohranjamo osnovno ponudbo za občane – dejavnosti Borze znanja, središča za samostojno učenje, študijske krožke, Univerzo za starejše, Svetovalnega središča Novo mesto, osnovno šolo za odrasle, srednješolska programa trgovec in ekonomski tehnik, smo središče za DOBIN študij na daljavo. Sodelujemo v mednarodnih projektih Sodelovanje za zdravje Romov, Zgodnja poroka – kultura ali zloraba, Time@net in Plan BE.

Upamo, da bodo kmalu objavljeni razpisi za črpanje sredstev ESS, v okviru katerih je praktično edina možnost ponuditi občanom brezplačno svetovanje in programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih ter PUM-a. PUM je primer, kako se ne dela. Že drugič ostajamo za daljši čas brez programa zaradi počasnosti države pri urejanju postopkov črpanja sredstev ESS, kar je popolnoma nerazumljivo - sredstva so na razpolago, mladi, ki naj bi bili prioriteta v naši državi, ostajajo brez programa, strokovni delavci brez zaposlitve …

Zadnjih 7 let je programska ponudba RIC-a, poleg na razpisu pridobljenih projektov, odvisna tudi od sofinanciranja dejavnosti iz državnega proračuna, ki pa je za izobraževalno sezono 2015/16 še neznana, tako glede višine kot tudi glede načina dodelitve sredstev. Do sedaj je to sofinanciranje potekalo na podlagi pogodbe, sedaj pa so neuradne informacije, da država razmišlja, da pogodbo nadomesti z javnim razpisom, kar bo v poslovanje RIC-a vneslo še dodatno negotovost.

RIC Novo mesto je javni zavod za izobraževanje odraslih, vendar v primerjavi z drugimi javnimi zavodi, katerih ustanoviteljica je MO Novo mesto, iz občinskega proračuna nima financiranega niti enega delovnega mesta. Konec leta 2015 smo imeli 26 zaposlenih, sedaj nas je 17. V letu 2016 imamo trenutno še premalo projektov, da bi lahko ponudili delo v novih projektih vsem sodelavcem, ki so bili pri nas zaposleni za določen čas. Od 1. aprila 2015 nam MO Novo mesto zagotavlja prostore in delno sofinancira programsko ponudbo za svoje občane, financiranje edinega delovnega mesta iz občinskega proračuna pa je ukinjeno.

Kljub vsemu sledimo strateškemu načrt za obdobje 2012 – 2017 in viziji postati eden vodilnih slovenskih centrov za vseživljenjsko učenje in evropsko prepoznavno središče za usposabljanje ranljivih skupin. Kakovostno delo smo potrdili s certifikatom ISO 9001 2008, ohranjamo zeleni znak POKI, pridobili pa smo tudi osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.«


Dodatne informacije

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Galerija