Zaključki razprave okrogle mize "Motivacija Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje"

25.10.2019

Večnamenski romski center Novo mesto in Osnovna šola za odrasle z Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto sta v torek, 22. oktobra 2019, organizirala okroglo mizo z naslovom Motivacija Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje. Z javno razpravo smo želeli kot organizatorji izobraževalnih programov poudariti pomen vključevanja Romov v izobraževanje in pomen njihove motiviranosti za vključitev v vseživljenjsko učenje.

Vseživljenjsko učenje ni nič drugega kot del vsakdana, je proces, ki obsega tako formalno in neformalno izobraževanje kot tudi priložnostno ali naključno učenje. Pri vključevanju Romov v vseživljenjsko učenje pa igra veliko vlogo povezanost med institucijami, ki pripravljajo tovrstne programe in tistimi, ki imajo primere dobrih praks ter na svoj način pomagajo pri motivaciji naslovne ciljne skupine v izobraževanje in učenje. In izpostavili smo prav to. Kako smo se povezovali, kako se povezujemo in kako se bomo povezovali, da dosežemo večjo motiviranost Romov naše regije za vključitev v vseživljenjsko učenje.

Pogovor med sogovorniki, ki so bili predstavniki različnih institucij, organizacij, zvez in društev, sta vodili moderatorki. V pogovor so se vključili tudi vsi ostali udeleženci okrogle mize. Kaj vse so izpostavili sogovorniki pa v nadaljevanju.

Predsednik Zveze Romov Slovenije gospod Jože Horvat Muc je izpostavil, da institucije velikokrat iščejo rešitve, da se rešitve ne najdejo. Potrebno je iskati sinergijo med različnimi institucijami in ne nazadnje tudi med tistimi, ki bodo ustvarjali delovna mesta za Rome. Poudaril je pomen črpanja evropskih sredstev in oblikovanje takih programov oziroma projektov, ki bodo upoštevali regionalno razvojno politiko in dejansko stanje na lokalni ravni.

Predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti gospa Andreja Celia, koordinatorka projekta Nacionalna platforma za Rome, je govorila o rezultatih usmerjenih razprav v sklopu nacionalne platforme Skupaj smo uspešnejši. Njihov urad nudi usposabljanja za romske svetnike, npr. na področju računalniške pismenosti. Vendar je motivacija za taka usposabljanja, ki so pogoj za uspešnejše povezovanje med akterji problematike, nizka. 

Gospa Brigita Herženjak, vodja projekta Večnamenski romski center Novo mesto z RIC-a Novo mesto, ima že 18 let delovnih izkušenj z izobraževanjem in učenjem Romov. Pravi, da se motivacija Romov v vseh teh letih ni spremenila. V zadnjih petih letih je RIC Novo mesto sodeloval in izvajal 17 različnih projektov v povezavi z romsko problematiko pa je kljub temu situacija z motivacijo za vseživljenjsko učenje pri Romih slaba. Romi iščejo izgovore za udeležbo na delavnicah, vsebina jih ne zanima, želijo si potnih stroškov, med sabo so sprti … Zato jih je težko motivirati za udeležbo. Izpostavila je projekt SORO-Sodelovanje za zdravje Romov, ki je primer dobre prakse povezovanja med institucijami. Vsi partnerji so imeli skupen interes, medsebojno podporo in posledično je bilo sodelovanje odlično.

V stroki se vse več govori o nudenju podpore zunaj organizacije, na terenu. Tega se poslužuje tudi RIC Novo mesto. Gospa Stanislava Papež, strokovna delavka v programu Socialna aktivacija, je v romskih naseljih prisotna že nekaj let. Romi so je zelo dobro sprejeli, želi si le več sodelovanja in podpore romske skupnosti. Gospod Zvonko Golobič, predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti Črnomelj, je izpostavil, da neromska organizacija težje prodre v romsko naselje.

Območno združenje Rdeči križ Slovenije Novo mesto po besedah gospe Barbare Ozimek deluje z Romi v povezavi z zdravjem in zdravstvenim varstvom. Med drugim organizirajo letovanje romskih otrok. Skupaj z RIC-em Novo mesto in Zdravstvenim domom Novo mesto so izpeljali projekt Zdravstveno osveščanje Rominj – ZDRAVO. Romi so zdravstveno zanemarjeni, niso precepljeni, ne hodijo k zdravniku, deklice niso podučene o spolni vzgoji, močna je vloga med spoloma in v zadnjem času je vse večji problem »getoiziranja«. Probleme je potrebno začeti reševati takoj, v vseh romskih naseljih naše regije. Okrepiti je potrebno mobilno službo, da bi navezala uspešne stike z romsko skupnostjo. Po mnenju gospe Ozimek naj bi se projekti za Rome oblikovali za od 10 do 20 let in ne samo za 15 mesecev. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je zdravstveno zanemarjenje povezano z dostopom do pitne vode in elektrike. In da je pogoj za uspešno vključevanje v izobraževanje in učenje prav zdravje.

Gospa Mojca Vegelj iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je vodja Dnevnega centra Brezje, kjer se vsak dan srečuje z romskimi otroki. V centru preživljajo popoldneve, se učijo, delajo domače naloge in vključujejo v ostale dejavnosti. Poudarila je pomen vključevanja romskih otrok v predšolsko vzgojo.

Pri razpravi pa so sodelovali tudi predstavniki romskega društva Romano veseli, Centra za socialno delo Novo mesto, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Novo mesto, Mestne občine Novo mesto, Zveze Romov za Dolenjsko in Policijske uprave Novo mesto.

Sogovorniki in udeleženci okrogle mize so sklenili, da se ustanovi skupina za povezovanje ključnih akterjev romske problematike na Dolenjskem ter da se različne institucije, organizacije, društva, zveze … povezujejo pri delu na terenu, ko imajo podobno vsebino. Z dogovoroma o povezovanju pri motivaciji Romov za vključitev v vseživljenjsko učenje so se vsi strinjali.  

Zdaj ne smemo obupati. Le skupaj na poti, bomo prišli do uspeha.

Galerija

Financerji