Nemščina na ravni B1 (sporazumevalni prag)

Ciljna skupina

Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja Zavoda RS za zaposlovanje in jih Območna služba Novo mesto napoti na izobraževanje ter:

  • Želijo izboljšati svoj položaj na trgu dela,
  • Potrebujejo znanje nemščine za opravljanje želenega poklica, zaposlitev ali samozaposlitev,
  • Imajo predznanje nemščine na ravni A2 po CEFR oziroma nekoliko pozabljeno predhodno pridobljeno znanje na ravni B1, ki ga je potrebno obnoviti oziroma osvežiti.

Cilji programa

 

  • Povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih s področja Območne službe Novo mesto, vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje
  • Izboljšanje poznavanja sistema nemškega  jezika na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besedilotvorni ravni,
  • Izboljšanje sposobnosti za uspešno razumevanje govornih in pisnih besedil ter za govorno in pisno sporočanje v nemščini

 

Vsebina programa

 

  • Besedišče, ki je vezano na posamezne učne vsebine: predstavitev svojih dosežkov, izkušenj, navad, načrtov; formalno in neformalno komuniciranje po telefonu; utemeljitev stališč v zahtevnejših komunikacijskih situacijah (pogovor o knjigah, kulturi, medijih); Opis preteklih dogodkov, načrtov, potovanj; izražanje načrtov za prihodnost; opisovanje občutkov, spominov, vtisov; primerjava različnih značilnosti krajev in ljudi;
  • Slovnične strukture: osvojitev časov; pogojni stavki,; trpnik in uporaba trpnika; modalni glagoli; stopnjevanje in uporaba pridevnikov; predlogi in predložne zveze; indirektni govor;
  • Pisno sporočanje: CV (življenjepis), formalna in neformalna korespondenca, prošnja, pritožba, zahvalno pismo;
  • Konverzacija: razvijanje zmožnosti spontanega vključevanja v pogovor o splošnih vsakdanjih temah: planiranje dogodkov, izkušnje, reklama, filmi, knjige, prosti čas, vsakdanji poslovni in družabni dogodki.

 

Trajanje izobraževanja

Program traja 60 ur, pri čemer se bojo vsebine programa v obsegu največ 18 ur oz. 30% lahko prilagodile predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela.

Informacije:

Belinda Lovrenčič
07 393 4 553, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 

Financerji