Programi učenja tujih jezikov in slovenščine

Sporazumevanje v slovenskem jeziku – jezik, kultura in institucije v vsakdanjiku tujca

Cilj programa je razvijanje ustnih in pisnih sporazumevalnih zmožnostih v slovenskem jeziku za poklicno, osebno in družabno življenje. Učenje jezika bo potekalo preko primerov iz vsakdanjega življenja, poslušanja, branja in razumevanja preprostih besedil, pisanja preprostih besedil.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni tujci, migranti in priseljenci, ki želijo izpopolniti znanje v slovenskem jeziku in bolje spoznati novo okolje.

Program v obsegu 50 ur bomo izvajali v RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Sporazumevanje v tujih jezikih – angleščina

Cilj programov je usvajanje čisto novega jezika, osvežitev ali nadgradnja znanja angleškega jezika na različnih stopnjah.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo s poznavanjem angleškega jezika izboljšati svoje priložnosti za zaposlitev, kakovost medsebojnega razumevanja, prispevati k uspešnosti podjetja in vzpodbuditi osebni razvoj.

Kandidate bomo razvrstili v skupine na podlagi rezultatov uvrstitvenih testov.

Programi v obsegu 50 ur se bodo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Sporazumevanje v tujih jezikih –  nemščina

Cilj programov je usvajanje čisto novega jezika, osvežitev ali nadgradnja znanja nemškega jezika na različnih stopnjah.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo s poznavanjem nemškega jezika izboljšati svoje priložnosti za zaposlitev, kakovost medsebojnega razumevanja, prispevati k uspešnosti podjetja in vzpodbuditi osebni razvoj.

Kandidate bomo razvrstili v skupine na podlagi rezultatov uvrstitvenih testov.

Programi v obsegu 50 ur se bodo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Sporazumevanje v tujih jezikih –  italijanščina

Cilj programov je usvajanje čisto novega jezika, osvežitev ali nadgradnja znanja ruitalijanskega jezika na osnovni stopnji (A1).
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo s poznavanjem italijanskega jezika izboljšati svoje priložnosti za zaposlitev, kakovost medsebojnega razumevanja, prispevati k uspešnosti podjetja in vzpodbuditi osebni razvoj.

Programi v obsegu 50 ur se bodo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Začetna integracija priseljencev - ZIP

Cilj programa je pridobivanje znanja za opravljanje izpita iz slovenščine na osnovnem nivoju, sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
Ciljna skupina so priseljenci (tujci), zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let.

Program v obsegu 180 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
Ciljna skupina so govorci slovenščine kot ne prvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine, so zaposleni ali brezposelni, starejši od 45 let.

Skupine bomo oblikovali na podlagi ugotovljenega predznanja.

Program v obsegu 60 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj

Več informacij:

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870 
marjeta.gaspersic@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Simona Pavlin
059 075 711
simona.pavlin@ric-nm.si 

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 

Opercija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji