Vpis v programe izobraževanja

Vpis v javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2018/19

Na podlagi 8. in 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018), in 27. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17 Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javno veljavnih listin.

Vpis v posebne javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2018/19

RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2018/2019 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe za odrasle:

Financiranje in pogoji za vpis

Izobraževalne programe izvajamo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad, zato so za udeležence brezplačni. Namenjeni so zaposlenim odraslim, prednostno starejšim od 45 let.

Več informacij: http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/tpk/predstavitev-programov/

Vpis v programe

V vsakem programu imamo na razpolago najmanj 15 vpisnih mest.

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur v tajništvu zavoda (katarina.rozman@ric-nm.si, 031 746 003) ali pri strokovni delavki Barbari Kočjaž (barbara.kocjaz@ric-nm.si, telefon 05 907 57 12).

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 1. septembra do konca novembra. V primeru, da bomo imeli še prosta mesta, vpisujemo tudi skozi celo leto do zasedbe mest.

Pogoji za uspešno dokončanje programov

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje (pogoj je 80 % prisotnost in aktivno sodelovanje v programu), prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.

Programe po tem razpisu bomo izvajali predvidoma od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Dejavnosti v podporo odraslim v programih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vključitev v program zaposlenim zagotavlja svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745, Meta Gašperšič, meta.gaspersic@ric-nm.si, 041 555 870)

Vpis v osnovno šolo za odrasle v izobraževalni sezoni 2018/19 (spomladanski semester)

V program se lahko vpišete:

  • če ste dopolnili vsaj 15 let in
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko.

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9.00 do 11.00), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

V program vpisujemo od 30. 1. do 28. 2. 2019. Na voljo je 23 prostih vpisnih mest. Z izvajanjem bomo pričeli 1. marca 2019.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno.

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745)

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.

Vpis v srednješolske izobraževalne programe v izobraževalni sezoni 2018/19

Programi

Vpis v program

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur pri  Gregorju Sepaherju (gregor.sepaher@ric-nm.si, 07 393 45 54).

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt.

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola, oziroma za program ekonomski tehnik PTI  uspešno končana poklicno šolo smer trgovec ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji...).

Oblike izvedbe programov

Pouk izvajamo pouk v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 1. septembra dalje celo leto do zasedbe mest. Začetek izobraževanje je predviden 15. 10. 2018.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za posameznika po posameznih predmetih in modulih programa.

Dejavnosti v podporo dokončanju šolanja

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745)

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu!

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media