Vpis v programe izobraževanja

Vpis v javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2021/22

Na podlagi 8. in 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) in 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javnoveljavnih listin.

Vpis v posebne javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2021/22

RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2021/2022 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe za odrasle:

Financiranje in pogoji za vpis

Nekatere izobraževalne programe izvajamo v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad, zato so za udeležence brezplačni. Namenjeni so zaposlenim odraslim, prednostno starejšim od 45 let.

Več informacij: http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/tpk/predstavitev-programov/

Vpis v programe

V vsakem programu imamo na razpolago največ 15 vpisnih mest.

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur v tajništvu zavoda (monika.kovacic@ric-nm.si, 031 745 470) ali pri strokovni delavki Katarini Rožman (katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65).

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo skozi celo leto do zasedbe mest.

Pogoji za uspešno dokončanje programov

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje (pogoj za uspešen zaključek programa je prisotnost udeleženca najmanj 80 % ur trajanja programa in aktivno sodelovanje v programu), prejmejo potrdilo o udeležbi s popisom pridobljenih kompetenc po programu.

Programe po tem razpisu bomo izvajali predvidoma do  31. 10. 2022.

Dejavnosti v podporo odraslim v programih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vključitev v programe zagotavljata strokovni delavki projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc Katarina Rožman, katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65 in Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 05 907 57 13 ter Svetovalno središče Novo mesto: Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56, Ana Marija Blažič, ana.marija.blazic@ric-nm.si, 07 393 45 52 in Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 07 393 45 55.

Vpis v osnovno šolo za odrasle v izobraževalni sezoni 2021/22 (jesenski semester)

V program se lahko vpišete:

  • če ste dopolnili vsaj 15 let in
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko.

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 11.15 do 11.45), po dogovoru pa tudi izven tega termina pri strokovnih delavkah: Stanislava Papež, stanislava.papez@ric-nm.si, 041 996 478 in Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 041 686 721.

V program vpisujemo od 23. 8. do 24. 9. 2021. Z izvajanjem bomo pričeli 20. septembra 2021.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno.

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, 07 393 45 52, svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56 in Ana Marija Blažič, ana.marija.blazic@ric-nm.si, 07 393 45 52).

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.

Vpis v srednješolske izobraževalne programe v izobraževalni sezoni 2021/22

Programi

Vpis v program

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur pri  Gregorju Sepaherju (gregor.sepaher@ric-nm.si, 07 393 45 54).

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt.

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola, oziroma za program ekonomski tehnik PTI  uspešno končana poklicno šolo smer trgovec ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji...).

Oblike izvedbe programov

Pouk izvajamo pouk v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 1. septembra dalje celo leto do zasedbe mest. Začetek izobraževanje je predviden 18. 10. 2021.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za posameznika po posameznih predmetih in modulih programa.

Dejavnosti v podporo dokončanju šolanja

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, 07 393 45 52,  svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56 in Ana Marija Blažič, ana.marija.blazic@ric-nm.si, 07 393 45 52).

V središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije na 07 393 45 50 ali ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu!

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media