Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju

V obdobju od septembra 2019 do septembra 2022 Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad sofinancirata projekt izvajanja programov socialne aktivacije, ki bodo prispevali h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc. Programe socialne aktivacije za romske ženske v JV regiji  izvajata vodilni partner RIC Novo mesto in partner ZIK Črnomelj.

Namen programov socialne aktivacije romskih žensk je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.

V programe socialne aktivacije se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

  • upravičenke/prejemnice DSP ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
  • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

VSEBINE V PROGRAMU

Vsebine se v posameznem programu odvijajo v sklopu treh modulov:

Uvodni modul – 3 mesece

• spoznavanje drugih in sebe;

• reševanje vsakdanjih življenjskih situacij;

• delavnice za osebnostno rast – kako se počutiti dobro v svoji koži in se razvijati;

• zdrav življenjski slog;

• organizacija časa;

• spoznavanje s sistemom delovanja različnih inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.);

• spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe;

• skupinske aktivnosti z družinskimi člani;

• delavnice za dvig komunikacijskih veščin - sporazumevanje, usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov;

• dvig finančne pismenosti;

• dvig računalniške pismenosti;

• ustvarjalne delavnice;

• vstopanje na trg dela.

 

Izvedbeni modul – 2 meseca

• učenje skozi delo (izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih ali pekarskih izdelkov, ipd.).

 

Izhodni modul – 1 mesec

• srečanje s predstavniki Zavoda za zaposlovanje;

• predstavitev primera dobre prakse Rominje, ki je zaposlena;

• izdelava osebne mape.

 

KAM PO INFORMACIJE:

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Katja Volf

040 439 745

e-pošta: katja.volf@ric-nm.si

 

Stanislava Papež

05/ 907 57 14

e-pošta: stanka.papez@ric-nm.si

 

ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Tajana ŠPUNDAK FRANKO

05 93 42 699

e-pošta: tajana.spundak-franko@zik-crnomelj.si

 

Koordinatorice socialne aktivacije

Anita KUKMAN BRUDAR

030 715 686

e-pošta: Anita.Kukman-Brudar@gov.si

 

Tina PAJK

030 715 682

Tina.Pajk@gov.si 

 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

 

Financerji