ISO 9001:2008

V našem zavodu smo januarja 2013 vzpostavili sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. ISO 9001 je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti. Standard temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse.

V septembru je izšel tudi novi standard ISO 9001:2015. Standard pripisuje večji pomen odgovornosti in zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard, zavezuje vodstvo k večji zavezanost k sistemu vodenja kakovosti organizacije, poudarja tudi usmerjenost vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev … V naslednjem obdobju se bomo še bolj aktivno udeleževali izobraževanj in se pripravili za prehod na novi standard.