Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe - UŽU MI

Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osvajanje nove učne snovi in napredovanje v formalnem izobraževanju.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje.

Program v obsegu 120 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame

Cilji programa so spodbujati razvoj bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe

Program v obsegu 25 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj

Več informacij:

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870 
marjeta.gaspersic@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Simona Pavlin
059 075 711
simona.pavlin@ric-nm.si 

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 

Opercija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji