Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost

Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje (Word, internet, elektronska pošta) za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Program v obsegu 60 ur bomo izvajali v računalniški učilnici RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Digitalna znanja

Cilj programa je spoznati osnove oblikovanja besedil in obdelave tabel, priprava dinamičnih predstavitev ter predstavitev družbenih omrežij. Udeleženci programa bodo razvijali digitalno pismenost za varno in kritično uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Računalnik bodo uporabljali kot orodje za iskanje, shranjevanje, predstavitev in izmenjavo informacij. Razumeli bodo naravo, vlogo in priložnosti IKT tehnologije v vsakdanjem življenju in na delu.

Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za prijaznejše in kvalitetnejše sporazumevanje v poklicnem in vsakdanjem življenju. Z udeležbo v programu bodo okrepili zaupanje do novih tehnologij. Digitalno pismeni zaposleni so bolj samostojni in tudi bolj vključeni v družbeno dogajanje.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v računalniški učilnici RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Word

Cilj programa je pridobivanje znanja za učinkovito izdelavo in oblikovanje besedil z Wordom,  pisanje, shranjevanje in tiskanje besedil v okolju Windows.

Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati učinkovito rabo programa Word za enakovredno in učinkovito komuniciranje s širšim okoljem. Naučili se bodo ustvariti preproste elektronske vsebine, narediti enostavne spremembe v gradivih, ki so jih oblikovali drugi, poslati in sprejeti elektronsko sporočilo, poslati sporočilo s prilogami. Uporaba pestrega nabor e-vsebin in e-storitev v današnjem času prinaša številne ugodnosti, kot so hitrejše iskanje informacij, hitri dostop do vsebin in izvajanje storitev na daljavo ob kateremkoli času.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v računalniški učilnici RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Excel

Cilj programa je pridobivanje znanja za urejanje in osnovne analize podatkov z Excelom.

Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo biti učinkoviti pri obvladovanju različnih podatkov, pripravi zbirk podatkov, vodenju različnih izračunov tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Udeleženci programa bodo spoznali program excel tako na osnovnem kot naprednejšem nivoju. Nadgradili bodo svoje kompetence izdelave in oblikovanja besedil, analize in spremljanja različnih podatkov in izdelave različnih izračunov. Z njegovo uporabo si bodo olajšali vsakdanjik, ki ga oblikuje moderna družba.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v računalniški učilnici RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Program priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata – ECDL in izpit za modul osnovnega programa (ECDL-I) 

Cilj programa je razvijanje sposobnosti za izdelavo osnovnih in zahtevnejših izračunov, grafičnega prikaza podatkov v Excelu, analitične obdelave podatkov in priprave poročil za potrebe različnega nivoja poročanja in prikaza informacij na podlagi vnešenih podatkov ter priprava udeležencev na certificiranje ECDL – Excel priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata.

Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki se želijo približati hitrim spremembam tehnologij in zahtevam trga, izboljšati svoje možnosti zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Program v obsegu 30 ur bomo izvajali v računalniški učilnici RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Po opravljenem usposabljanju se bodo udeleženci lahko prijavili na opravljanje izpita za osnovni modul (ECDL-I), ki bo potekal v Ljubljani.

Več informacij:

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870 
marjeta.gaspersic@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Simona Pavlin
059 075 711
simona.pavlin@ric-nm.si 

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 

Opercija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji