Programi za razvoj osebnih in poklicnih kompetenc

Dobra komunikacija – pot do uspeha

Cilj programa je pridobivanje znanja o splošnih zakonitosti in elementih komunikacije, ozaveščanje pomena dobrega poznavanja sebe in ustreznega reševanja konfliktov, spoznavanje vaj za uspešno  in učinkovito komunikacijo v sodobni družbi.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo z dobro komunikacijo prispevati h kakovostni komunikaciji tako v osebnem kot tudi v poklicnem okolju.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Gospodarno gospodinjstvo

Cilj programa je usposobiti osebe za obvladovanje osebnih financ. Udeleženci bodo sposobni kratkoročnega in dolgoročnega finančnega načrtovanja, zmožni bodo voditi hišni proračun in si beležiti lastne prihodke ter odhodke, kar bo dolgoročno prispevalo k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oziroma dobrih potrošniške navad.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki jih zanima učinkovito upravljanje osebnih financ.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Kreativnost za vsako priložnost

Cilj programa je pridobivanje znanja o reciklaži materialov za ustvarjanje lepih in uporabnih izdelkov za vsako priložnost (npr. eko torba, izdelava voščilnic, praznična okrasitev doma). Udeleženci bodo vzpodbujeni k ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in vseživljenjskemu učenju, pridobili bodo znanje o aktivnem in ustvarjalnem preživljanju prostega časa ter razvijali ročne spretnosti.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo pridobili znanje o aktivnem in ustvarjalnem preživljanju prostega časa, z namenom nadgradnje pomena antipotrošniške miselnosti, povezane z recikliranjem, varovanjem okolja in varčevanjem denarja.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja

Cilj programa je pridobivanje znanj na področju doseganja in vzdrževanja zdravja z zdravim načinom prehranjevanja ter izboljšanja zavesti o povezanosti nezdravih prehranjevalnih navad  ter gibanjem z nastankom nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo prevzeti odgovornosti za lastno zdravje in zdravje najbližjih.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Ohranjanje zdravja starejših

Cilj programa je pridobivanje novih spretnosti in znanj na področju vseživljenjskega  učenja, usmerjenim v reševanje problematike nezdravega življenjskega sloga, ki se kaže v kroničnih boleznih pri starejših.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki so motivirani k ohranjanju oziroma izboljšanju lastnega zdravja.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Program usposabljanja domačih oskrbovalcev za oskrbo starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami

Cilj programa je usposobiti udeležence za opravljanje domače oskrbe, ki bodo zadovoljevale potrebe starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami po storitvah domače oskrbe z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja in aktivnega vključevanja v družbeno življenje, lažje obvladovanje situacije, v kateri so se znašli, manj stresno življenje, večjo informiranost, večjo samozavest in samostojnost ter jim nudilo priložnost za karierni razvoj. Novo znanje bo udeležencem nudilo krepitev sposobnosti komunikacije, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki  skrbijo za starejše in/ali osebe s posebnimi potrebami.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Uvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Cilj programa je usposabljanje udeležencev za izdelavo poslovnega načrta izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pridobivanje spretnosti prepoznavanja poslovne priložnosti, povezne s kmetijo in uspešnim vstopom v svet podjetništva - razviti idejo in vzpostavili ustrezno dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, motivirani za pridobivanje ključnih kompetenc potrebnih za razvoj in izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s čimer bodo lahko izboljšali svoj ekonomski in socialni položaj.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Učinkovita komunikacija – korak do sočloveka in uspeha

Cilj programa je pridobivanje znanja o splošnih zakonitostih in elementih komunikacije, ozaveščanje pomena dobrega poznavanja sebe s poudarkom na ustreznem reševanju konfliktov, spoznavanje korakov procesa  reševanja konfliktov in vaj za uspešno in učinkovito komunikacijo v sodobni družbi. Udeleženci bodo vzpodbujeni k razmišljanju o pomenu neverbalne komunikacije, prevladujočih zaznavnih kanalov in ostalih osebnostnih lastnostih na učinkovitost komunikacije.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo z dobro komunikacijo prispevati h kakovostni komunikaciji tako v osebnem kot tudi v poklicnem okolju. 

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Osnove mediacije

Cilj programa je pridobivanje znanja o splošnih zakonitostih mediacijskega procesa za uspešno in učinkovito komunikacijo v postopku reševanja konfliktov in vaj za pridobivanje spretnost in tehnik za vodenje mediacijskega procesa.
Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki želijo z učinkovito komunikacijo prispevati h kakovostni komunikaciji in učinkovitemu reševanju sporov z vodenjem mediacijskega postopka tako v osebnem kot tudi v poklicnem življenju.

Program v obsegu 40 ur bomo izvajali v prostorih RIC-a Novo mesto.

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij:

Katarina Rožman
059 075 711, 031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

 

Opercija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji