Komisija za kakovost

Komisija za kakovost je bila ustanovljena leta 2005 in od takrat dalje deluje v različni sestavi. Na predlog v. d. direktorja zavoda jo je imenoval Svet RIC-a Novo mesto. Mandat komisije traja od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022.

Člani komisije:

  1. Gregor Sepaher, vodja komisije
  2. Katja Volf, članica komisije
  3. Brigita Herženjak, članica komisije
  4. Tina Strnad, članica komisije
  5. Marjeta Gašperšič, članica komisije
  6. Andreja Petrovič, članica komisije - zunanja sodelavka
  7. Darja Brezovar, članica komisija - predstavnik delodajacev in
  8. Denis Žučak, član komisije - predstavnik udeležencev.

Naloge komisije za kakovost

Komisija za kakovost je hkrati tudi skupina za kakovost, saj so njene naloge opredeljene na dveh področjih dela:

- V okviru nalog po modelu POKI - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zavoda, načrtuje ukrepe za izboljšanje kakovosti ter rešuje vprašanja o kakovosti dela v organizaciji. Njene pristojnosti so, da preverja izvajanje že zastavljenih akcij in doseganje standardov, ki jih zagotavljamo udeležencem, določa katera področja dela se bodo presojala in kako, pripravlja vprašalnike, analizira rezultate in jih predstavlja. Vse to in več predstavlja v svojem akcijskem načrtu za vsako leto posebej.

- Komisija je imenovana tudi v skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI - 1; UL RS 79/2006) in opravlja naloge, ki jih določa 20. člen Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (UL RS št. 8/2008). Njene naloge so spremljanje kakovosti izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja pri posameznem organizacijskem modelu v času trajanja izobraževalnega procesa.

Poročila komisije za kakovost

Komisija za kakovost enkrat letno pripravi poročilo o kakovosti, ki ga predstavi na programskem učiteljskem in andragoškem zboru ter o njem obvešča tudi Svet zavoda. Hkrati ga posreduje Centru za poklicno izobraževanje, s katerim sodeluje pri spremljanju državnih kazalnikov kakovosti, ki jih je na 101. seji, dne 15. 10. 2007 sprejel Svet RS za PSI (Zakon o PSI, 15.-17. člen, Ur. l. RS št. 79/06; Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol, Ur. l. RS št. 112/07).

Dokumenti: