Javnoveljavni programi

RIC Novo mesto se je v letu 2014 ponovno vpisal v razvid izvajalcev javnoveljavnih jezikovnih programov. V tem sklopu ponujamo javnoveljavne programe Nemščina, Angleščina in Italijanščina za odrasle.

Ime programov: Angleščina/ Nemščina/Italijanščina za odrasle

Namen: Programi so namenjeni vsem, ki se želite doma in v tujini sporazumevati v tujem jeziku, si razširiti znanje in menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki, potrebujete znanje splošnega jezika za vpis v programe nadaljnjega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini, potrebujete splošno znanje jezika pri opravljanju svojega poklica, se želite naučiti jezika zato, da bi si širili znanje ob uporabi tujih medijev ali želite potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih okoliščinah.  

Opis programov: Jezikovni programi za odrasle so s svojimi cilji, standardi znanja, vsebinami, izpitnimi cilji, izpitnimi vsebinami in merili za vrednotenje v skladu s priporočili Sveta Evrope. Po teh priporočilih se standardi znanja modernih jezikov razvrščajo po naslednji lestvici:
https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr

Skupni evropski referenčni okvir za jezike
A osnovni uporabnik A1 osnovna raven
A2
B samostojni uporabnik B1 višja raven
B2
C usposobljeni uporabnik C1 /
C2

Glede na opredeljene standarde se osnovna raven jezikovnih programov za odrasle umešča na nivo A2, višja raven pa na B2. V primeru potrebe se program lahko nadgradi še z visoko ravnijo, ki bi ustrezala merilom Sveta Evrope na nivoju C.

Cilji in vsebine:

  • celostno usposabljanje za medsebojne in medkulturne jezikovne komunikacije ob uporabi tujega jezika,
  • razvijanje vseh jezikovnih sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno,
  • sistematično usposabljanje za dejavne govorne in pisne stike z govorci tujega jezika,
  • samostojna uporaba tujega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov,
  • samostojna uporaba tujega jezika za druge zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v tujem jeziku,
  • poznavanje družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab in z njimi povezane kulture različnih tuje jezično govorečih dežel.

Obseg: 60 ur, 2x/ teden po 3 šolske ure, v dopoldanskem ali popoldanskem času po dogovoru

Ciljna skupina: Odrasli nad 16 let. Za popolne ali delne začetnike je primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje ustreza osnovni ravni, pa višja. 

Informativna cena: 317,20 EUR (vključen DDV), literatura ni vključena v ceno.

Izvedba: Program bomo izvajali, če bomo zbrali dovolj prijav.

Informacije in prijave

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si