Pridobivanje izkušenj za trg dela

V okviru programa Socialne aktivacije je tudi aktivnost za pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela. Namenjena je spoznavanju procesa dela na način učenja skozi delo, pri čemer udeleženke v delovnem procesu ne sodelujejo samostojno, temveč pod mentorstvom strokovnjaka iz organizacije, kjer spoznavajo proces dela. Aktivnost bo prispevala k opolnomočenju brezposelnih Rominj, večji samozavesti in opremljenosti z veščinami za aktivno delovanje na trgu dela. Prispevale bodo k razvijanju občutka odgovornosti ter delovnih kompetenc z namenom zvišanja kakovosti življenja in preprečevanja zdrsa v socialno izključenost.

Udeleženke so praktične izkušnje za trg dela pridobivale pri treh različnih delodajalcih:

  1. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (2 udeleženki, ki sta skupno »oddelali« 38,5 ur): udeleženki sta praktične izkušnje pridobivali pod mentorstvom Mojce Vegelj, vodje Dnevnih centrov v romskih naseljih Jedinščica in Brezje. V Dnevnih centrih otrokom pomagajo pri učenju, opravljanju domačih nalog, jih učijo samostojnosti, novih izkušenj ter se preko različnih delavnic dotaknejo vseh področij, ki so pomembna za kvaliteten otrokov razvoj. Delo poteka tako, da z otroki najprej naredijo domačo nalogo ali jim pomagajo pri učenju ter utrjevanju znanja po navodilih učiteljev iz šol, ki jih otroci obiskujejo. Sledi delo v manjših skupinah, kjer se otroci preizkusijo v različnih delavnicah, preko katerih razvijajo delovne in učne navade ter ostale spretnosti, ki jim lajšajo sporazumevanje v slovenskem jeziku, izboljšujejo občutek lastne vrednosti in nasploh povečujejo njihovo vključenost v lokalno okolje. Predvsem je pomembno, da otrokom nudijo varen prostor za druženje in organiziran prosti čas, da so v stiku s slovenskim in maternim jezikom ter obema kulturama. Programa Dnevnega centra se udeležujejo poleg otrok tudi mladostniki in romski starši, katerim pomagajo pri pridobivanju novih informacij, se z njimi pogovarjajo, rešujejo težave, jim pomagajo pri izpolnjevanju različnih obrazcev,… Udeleženki sta spoznavali proces dela v Dnevnem centru na način, da jim je bilo predstavljeno, kako poteka priprava na izvedbo programa v posameznem dnevu, do same izvedbe, kjer sta pod budnim očesom mentorice sodelovali pri učni pomoči otrokom, pomoči pri opravljanju domačih nalog ter pri izvedbi različnih delavnic za otroke in mladostnike. Sodelovali sta pri razgovorih starši. Dnevno izvedbo sta zaključili s pomočjo pri čiščenju in urejanju prostora za naslednji dan. Po poročilu mentorja sta udeleženki kar nekajkrat manjkali, vendar sta svojo odsotnost sporočali (običajno sicer na dan izvedbe, tik pred izvedbo). Sicer pa sta aktivno sodelovali v programu ter običajno tudi sami prepoznali naloge in jih samoiniciativno opravili.

 

  1. Rdeči križ, Območno združenje Novo mesto (2 udeleženki, ki sta skupno »oddelali« 52 ur): udeleženki sta praktične izkušnje pridobivali pod mentorstvom Barbare Ozimek. Pridobivali sta izkušnje za delo čistilca prostorov, katerega glavni cilj je bil očistiti prostor in ga tako narediti primernega za bivanje in uporabo. Udeleženki sta ob razlagi mentorice glede uporabe čistil, krp za čiščenje,… in z njeno pomočjo, sodelovali pri praznjenju košev za smeti in ločevanju smeti po kontejnerjih, prezračevanju prostorov, brisanju prahu, pometanju in pomivanju tal, sesanju različnih površin, razkuževanju prostorov, čiščenju oken. Po poročilu mentorice sta kljub večkratni odsotnosti, aktivno sodelovali. Ena izmed udeleženk je po mnenju mentorice idealna kandidatka za zaposlitev.

 

  1. Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Večnamenski center v romskem naselju Dobruška vas (1 udeleženka, ki je skupno »oddelala« 48 ur): udeleženka praktične izkušnje pridobiva pod mentorstvom Marije Zagorc, vodje večnamenskega centra v Dobruški vasi. V okviru pridobivanja praktičnih izkušenj se udeleženka skladno z zadanimi cilji centra spoznava s pretežno izobraževalnimi aktivnostmi, kot je dodatna učna pomoč za romske učence in dijake, ter različnimi drugimi prostočasnimi aktivnostmi za učence, predšolske otroke in njihove starše. Preko teh aktivnosti se večnamenski centri in s tem tudi romska naselja povezujejo z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi lokalnimi institucijami v lokalnem okolju. Sodeluje pri spodbujanju otrok, mladostnikov in njihovih staršev k uspešnemu vključevanju v izobraževalni proces, k izoblikovanju poklicnih ciljev, k dvigu motivacije in interesa za dokončanje osnovne šole oziroma nadaljevanje šolanja.

Skupaj z mentorico obiskujočim otrokom pomaga pri kakovostnem preživljanju prostega časa in tako za obiskujoče otroke ustvarja prostor, kjer lahko izkusijo uspeh, sprostitev, zadovoljstvo, prijateljstvo in priznanje ter pridobivajo izkušnje skupinske dinamike in interakcije, delovanja v majhnih skupinah, javnega nastopanja in nenazadnje občutek za odgovornost in samostojnost. Vključevanje in aktivno sodelovanje romskih otrok v večnamenskih centrih prispeva k povečevanju njihovega socialnega in kulturnega kapitala. Po poročilu mentorice, se udeleženka vestno in redno udeležuje aktivnosti. Saoiniciativno predlaga prostočasne aktivnosti, hitro uvidi naloge in jih samoiniciativno opravi. Znajde se pri načrtovanju aktivnosti za naslednje srečanje in pri pripravi prostora za posamezno aktivnost. Vestno upošteva varnostne ukrepe v zvezi s Covidom in nanje opozarja tudi udeležence. Brez težav sodeluje z romskimi starši in jih spodbuja k vključevanju v šolske obveznosti njihovih otrok. Tudi udeleženki je obiskovanje takšnega usposabljanja všeč, zato smo se s CŠOD dogovorili, da bo udeleženka do konca II. modula izkušnje za delo nabirala v njihovem centru.

Udeleženke smo na pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela intenzivno pripravljale ves čas modula I in v okviru individualnih srečanj. V to aktivnost je bilo vključenih 5 udeleženk tretje skupine socialne aktivacije. Strokovne sodelavke smo jih prvi dan pospremile k delodajalcem in jih tedensko spremljale na terenu in individualnih srečanjih. 4-im udeleženkam smo omogočili brezplačno Covid testiranje, ki je bilo pogoj posameznih delodajalcev, 1 udeleženka pa je Covid prebolela v marcu, zato zanjo testiranje ni bilo potrebno.

Za vse udeleženke smo pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela načrtovali 3 dni v tednu, 4 ure na dan.

Pa poglejmo, kaj so povedale.

Karmen:  »Praktične izkušnje sem pridobivala na Rdečem križu, Območno združenje Novo mesto kot čistilka. Delo je bilo naporno, vendar prijetno saj zelo rada pospravljam.«

Daliborka:  »Delala sem na Rdečem križu, Območno združenje Novo mesto kot čistilka. Pospravljala sem pisarne. S samin delom sem bila še kar zadovoljna, motilo pa me je to, da je bilo premalo odmora.«

Jasanka:  »Delala sem v Dnevnem centru v romskem naselju Jedinščica. Pomagala sem pri delavnicah, delovni čas mi je zelo odgovarjal, ker sem delala od 11.30 do 16.00. Mentorica je bila zelo prijazna. Če bi mi ponudili takšno službo, bi jo z veseljem sprejela.«

Jasmina:  »Jaz sem delala sem v Dnevnem centru v romskem naselju Brezje. Pomagala sem pri izvajanju ustvarjalnih delavnic in pri reševanju nalog. Delo mi je bilo zelo všeč, saj sem se tudi sama veliko naučila«

Mandarina:  »Izkušnje sem pridobivala v Večnamenskem centru v romskem naselju Dobruška vas. Pomagala sem pri delavnicah, pri nalogah, na koncu pa še pri čiščenju centra. Delo sem zelo rada opravljala, saj smo se zelo dobro razumeli. Čas je zelo hitro minil. Takšno delo bi z veseljem sprejela.«

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media