Svetovalno središče Novo mesto

Naše svetovalno središče deluje od leta 2001 in je eno izmed 35 slovenskih svetovalnih središč. S 1. 1. 2021 je pričela delovati javna služba na področju svetovalne dejavnosti v IO. Strokovne podlage za njeno izvajanje so zapisane v Smernicah za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba, ki jih je v juniju 2020 sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Svetovalna dejavnost je brezplačna in izvajamo jo kot podporno dejavnost v izobraževanju odraslih. Namenjena je vsem odraslim, ki potrebujejo pomoč in podporo za večjo dostopnost ter vključenost predmed in ob zaključku izobraževanja odraslih. 

Svetovalno dejavnost izvajamo na treh področjih:

1. Pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja nudimo svetovalci strokovno podporo odraslemu, ki se namerava vključiti v izobraževanje na novo oziroma nadaljevati že začeto izobraževanje:

  • v programu osnovne šole za odrasle,
  • v programih srednješolskega in višješolskega izobraževanja za odrasle,
  • v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, in
  • v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

2. Pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti svetovalci nudimo strokovno podporo pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti. V tem procesu odrasli v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja in ozavesti, katero znanje in spretnosti že ima ter jih je pridobil v formalnem in neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju. Svetovalec pri tem usmerja odraslega pri zbiranju in urejanju dokumentacije o učnih izidih.

3. Pri samostojnem učenju svetovalci zagotavljamo strokovno podporo odraslemu v okviru organiziranega samostojnega učenja. Svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju zajema:

  • dajanje informacij,
  • ugotavljanje potreb in
  • načrtovanje, motiviranje in svetovanje o gradivu in učni tehnologiji, učenju vsebin in doseganju učnih ciljev, analiziranju učnih izidov ter iskanju možnosti za samostojno učenje.

Kontakti:

- Svetovalke:

- Svetovalni telefoni: 07 393 45 65,  07 393 45 55, 031 592 448, 031 701 191

- Svetovanje po e-pošti: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

- Osebno svetovanje: Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Topliška 2, 8000 Novo mesto) in po dogovoru na dislokacijah ali mobilnih točkah 

Za osebni obisk v času uradnih ur se predhodno naročite po telefonu.

  • ponedeljek, torek, četrtek, petek: 9.00–12.00 in 13.00–15.00
  • sreda: 13.00–17.00

Spremljajte nas tudi na socialnih omrežjih Svetovalnega središča Novo mesto (Facebook in Instagram). 

*Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto ter podporne dejavnosti svetovanja za brezposelne, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v RIC-u Novo mesto vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v RIC-u Novo mesto.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Video Svetovanje za znanje

/BHR2glsMXV8

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media