Zaposlitev

RAZPIS
Datum objave 26. 5. 2023

Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, Topliška cesta 2, razpisuje na podlagi sklepa 2. redne seje z dne, 18.  5. 2023, 14. in 17. člena Pravil zavoda ter 5. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RIC-a Novo mesto (URL RS št. 28/2012)  prosto delovno mesto

direktorja.

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA.) in Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO).

Imeti morajo pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti  za uspešno vodenje zavoda in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo petih let.

Predvideni začetek dela je 1. 10. 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi; potrdilo o delovnih izkušnjah; potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni; potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni) kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis direktorja – ne odpiraj« na naslov Svet zavoda RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.

Kandidat mora k prijavi priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi Europass življenjepis.

Vloga se bo še štela za pravočasno, če bo oddana na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v petih dneh od imenovanja.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis prostega delovnega mestaK sodelovanju vabimo nove zunanje sodelavce:

  • Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce 2022-2023
    K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošnoizobraževalnih vsebin v okviru programa Osnovna šola za odrasle, srednješolskih programih, projektov Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Študijski krožki, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih in Socialna aktivacija, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošnih neformalnih izobraževanj.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media