Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
Številka podr. EZR pri UJPNM: 0110 0600 8344 642
Davčna številka: SI53990129
Matična številka: 5051738000
Šifra dejavnosti: 85.590
Ustanoviteljica: Mestna občina Novo mesto
Odgovorna oseba: Gregor Sepaher
Uradna oseba po ZDIJZ: Gregor Sepaher
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe :
Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.ric-nm.si

Druge oblike kataloga

V pisni obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delavnik od 8. do 15. ure.

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je naslednik Zavoda za izobraževanje kadrov in produktivnost dela, ustanovljenega leta 1959. Po reorganizaciji leta 1994 je zavod iz majhne ljudske univerze prerasel v veliko izobraževalno središče. Prednostna naloga RICa je razvijanje kulture učenja in spodbujanje k vseživljenjskemu učenju tako mladih, kot manj mladih, starejših, zaposlenih ali brezposelnih. Da je naša dejavnost res namenjena vsem, dokazuje tudi pomemben delež brezplačne ponudbe.

Danes je Razvojno izobraževalni center Novo mesto kot javni zavod z vrsto javno veljavnih in splošno izobraževalnih programov enakovreden partner ostalim izobraževalnim organizacijam. Izobraževanje odraslih v RIC-u Novo mesto sestavlja šest temeljnih področij:

 • Javno veljavni programi formalnega in splošnega izobraževanja
 • Strokovna izobraževanja in usposabljanja
 • Splošno izobraževalni programi
 • Podporne dejavnosti (Borza znanja, Središče za samostojno učenje, Svetovalno središče)
 • Interesna članstva (Univerza za starejše, Študijski krožki)
 • Projektna dejavnost

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Poslovodsko in pedagoško-andragoško vodenje:
Gregor Sepaher, magister družboslovne informatike, direktor 
Tel.: 00386 7 393 45 54
Faks: 00386 7 393 45 67
Elektronska pošta: gregor.sepaher@ric-nm.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

Seznam predlogov predpisov

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja,
 • postopki volitev v organe zavoda,
 • postopek izbire kandidata za zaposlitev,
 • postopek spremembe aktov,
 • postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanja storitev.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 • seznam zaposlenih,
 • seznam zunanjih strokovnih sodelavcev RIC Novo mesto,
 • evidence udeležencev v programih zavoda (udeležencev izobraževanja odraslih, članov Borze znanja ali Univerze za starejše, svetovancev v svetovalnem središču),
 • evidence kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo,
 • evidence izpitnega odbora in šolske maturitetne komisije,
 • evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin,
 • evidence izdanih potrdil.

Evidenčna naročila

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

 • seznam programov, ki se izvajajo v tekočem šolskem letu,
 • seznam nacionalnih in EU projektov.

Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij:

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 • Dostop prek spleta
  Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ric-nm.si
 • Fizični dostop
  V tajništvu zavoda na lokaciji Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto vsak delavnik od 8. do 15. ure
 • Delni dostop
  V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 1. Spletna stran zavoda
 2. Izmenjava znanj v Borzi znanja
 3. E-indeks
 4. Pravila o opravljanju in plačevanju zaključnih izpitov in poklicne mature
 5. Vpogled v izpitno dokumentacijo

Katalogi izobraževalne ponudbe

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media