Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda

RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO

Skrajšan naziv

RIC NOVO MESTO

Naslov – sedež

Topliška cesta 2

8000 NOVO MESTO

Odgovorna oseba

Gregor Sepaher, direktor

Matična številka

5051738000

Davčna številka

SI 53990129

Številka glavne dejavnosti

85.590

Datum prve objave kataloga

15. 4. 2008

Datum zadnje spremembe kataloga

7. 12. 2022

Katalog dostopen na spletnem naslovu

https://www.ric-nm.si/si/

Druge oblike kataloga

tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Kratek opis področja delovanja zavoda

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki nadaljuje bogato tradicijo organiziranega usposabljanja in izobraževanja odraslih na Dolenjskem.

RIC Novo mesto je v letu 2019 obeležil šestdesetletnico delovanja, kar kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost, saj nenehno sprejemamo nove izzive. Iz zavoda, katerega dejavnost je ob ustanovitvi obsegala le programe za pridobitev izobrazbe, je RIC Novo mesto prerasel v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in prepoznavno razvojno dejavnostjo.

Danes si prizadevamo, da bi bilo učenje vedno na voljo in dostopno vsem odraslim prebivalcem lokalnega okolja in regije, v vseh življenjskih obdobjih.

Skozi leta našega delovanja smo izoblikovali ponudbo štirih programskih sklopov, ki se med seboj prepletajo:

·         formalno izobraževanje in usposabljanje odraslih,

·         splošno vseživljenjsko učenje,

·         dejavnosti za podporo odraslim pri učenju ter

·         projektno delo.

Med programi za pridobitev izobrazbe nudimo možnosti za pridobitev osnovnošolske izobrazbe in programe srednjega izobraževanja (Trgovec, Ekonomski tehnik …).

Odraslim omogočamo učenje v študijskih krožkih in Središču za samostojno učenje (EDUS). Ena izmed pomembnih dejavnosti je tudi Univerza za starejše (US), preko katere upokojenci skozi raznolike aktivnosti bogatijo svoj vsakdan. Naša ponudba zajema tudi tečaje računalništva in tujih jezikov. Na RIC-u poskrbimo tudi za izobraževalne dejavnosti, namenjene posameznim ciljnim skupinam (Romi, migranti, odrasli s posebnimi potrebami, brezposelni, starejši zaposleni…), saj zanje izvajamo različne programe.

Pomemben del RIC-eve ponudbe je Svetovalno središče Novo mesto, ki deluje v celotni JV regiji in pomembno prispeva k odpravljanju ovir pri vključevanju odraslih, predvsem iz ranljivih skupin prebivalstva, v različne izobraževalne programe.

Vsako leto koordiniramo projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU), organiziramo Parado Učenja, Teden izobraževanja za trajnostni razvoj in smo soorganizatorji Regijskega festivala zaTE – Znanje aktivira te.

Uspešno delujemo v nacionalnih in evropskih projektih. Smo aktivni člani Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije.

S povezovanjem z različnimi partnerji izmenjujemo dobre prakse, razvijamo nove programe in storitve na področju vseživljenjskega učenja ter pridobivamo nove izkušnje, hkrati pa za okolje, v katerem delujemo, pridobivamo brezplačno ponudbo, ki jo lahko koristijo naši občani. Vse to delamo s ciljem, da našim uporabnikom ponudimo karseda pestre in kvalitetne izobraževalne programe.

Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, uvajamo sodobne pedagoške pristope, spodbujamo strokovno usposobljenost naših predavateljev in skrbimo za prijetno učno okolje.

Organigram

 

 


   

 

Kontaktni podatke osebe pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Gregor Sepaher, direktor

t: 00386 (0) 7 393 45 54

m: 00386 (0) 51 670 968

e: gregor.sepaher@ric-nm.si

 

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Državni predpisi

Povezave na državne predpise:

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - zakonodaja

Pravno informacijski sistem RS

Uradni list RS

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 31/98)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 92/02)

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. list RS, št. 75/08)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Ur. l. RS, št. 28/12)

Povezava na občinske predpise:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/akti-monm/

Predpisi EU

Povezava na pravne akte EU:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

 

Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Zavod ni predlagatelj predpisov.

Zakoni in akti v obravnavi na državni ravni so dostopni na spletni strani Državnega zbora (povezava).

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

Strateški in programski dokumenti dejavnosti

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

Regionalni strateški in razvojni programi

Regionalni razvojni program regije Jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027

Strategija za Rome v Mestni občini Novo mesto do leta 2030.pdf

Strateški in programski dokumenti zavoda

Strateški načrt zavoda

Letni delovni načrti zavoda

Rebalansi letnih delovnih načrtov

Poslovna poročila zavoda RIC Novo mesto

Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta RIC-a Novo mesto

Poročila o kakovosti

 

Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom


Javne storitve, ki jih zavod zagotavlja

Osnovna šola za odrasle

Srednje poklicno in strokovno tehniško izobraževanje (trgovec, ekonomski tehnik)

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Programi aktivne politike zaposlovanja:

·     Čistilec prostorov

·     Pomočnik čistilca prostorov

·     Prodajna akademija

·     Osnovno opismenjevanje za etično skupino Romov,

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

(UŽU - Beremo in pišemo skupaj, UŽU – Most do izobrazbe, UŽU – Moj korak, UŽU – Izzivi podeželja, UŽU – Jaz in moje delovno mesto)

Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Računalniška pismenost za odrasle

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Jezikovno izobraževanje (angleščina, nemščina, italijanščina)

Računalniško izobraževanje

Neformalno izobraževanje: programi, delavnice, študijski krožki

Svetovalna dejavnost javne službe v izobraževanju odraslih v okviru katere delujeta Svetovalno središče Novo mesto in Središče za samostojno učenje

Vrste postopkov, ki jih zavod vodi

Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Postopki volitev v organe zavoda

Postopek izbire kandidatov za zaposlitev

Postopek spremembe aktov

Postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanje storitev

Postopek javnih naročil

Postopki v zvezi s statusom udeležencev (in posameznih pravic)

Izdaja javnoveljavnih listin o zaključku izobraževanja

 

Seznam javnih evidenc, ki jih zavod upravlja

Seznam evidenc

Zavod ne upravlja javnih evidenc.

 

Seznam informatiziranih zbirk podatkov, ki jih zavod vodi


Seznam evidenc, ki jih zavod vodi

KADROVSKE IN SPLOŠNE EVIDENCE ZAVODA

Zbirka podatkov o zaposlenih

Evidenca o stroških dela ter zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o poškodbah pri delu

Evidenca o otrocih zaposlenih

Evidenca o napredovanju zaposlenih

Evidenca preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov

Evidenca usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

Evidenca zunanjih sodelavcev

Evidenca o potrebi po delavcih

Zbirka podatkov o izvajanju videonadzora

Seznam prejetih daril

Evidenca vhodne in izhodne pošte

Seznam evidenčnih naročil

Evidenca prejetih in izdanih računov

JAVNOVELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v javnoveljavne izobraževalne programe

Evidenca o vpisanih udeležencih v javnoveljavnih izobraževalnih programih

Evidenca o izdanih javnih listinah v javnoveljavnih izobraževalnih programih

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (OŠO)

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v program OŠO

Evidenca o vpisanih udeležencih v program OŠO

Evidenca osebnih listov v programu OŠO

Matična knjiga v programu OŠO

Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja v programu OŠO

Evidenca o izpitih v programu OŠO

Evidenca o izdanih javnih listinah v programu OŠO

SREDNJA ŠOLA (trgovec, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v srednješolske programe

Evidenca o vpisanih udeležencih v srednješolskih programih

Evidenca osebnih listov udeležencev v srednješolskih programih

Matična knjiga v srednješolskih programih

Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi

Evidenca o izpitih v srednješolskih programih

Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednješolskih programih

Evidenca o izdanih listinah v srednješolskih programih

Evidenca izdanih sklepov v postopku priznavanja izobraževanja

Evidenca izdanih potrdil o vpisu v program Osnovne šole za odrasle in v srednješolske programe

SVETOVALNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

Evidenca o udeležencih svetovalne dejavnosti

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v neformalne izobraževalne programe

Evidenca o udeležencih v programih in drugih aktivnostih neformalnega izobraževanja

Evidenca izdanih potrdil o udeležbi v programih neformalnega izobraževanja

Podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi zavod, niso javno dostopni. Informacije o zbirkah podatkov so opisane v Internem seznamu katalogov zbirk osebnih podatkov zavoda.

 

OPIS NAČINA DOSTOPANJA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

 https://www.ric-nm.si/si

Fizični dostop do kataloga

Katalog je dostopen v tajništvu Razvojno izobraževalnega center Novo mesto, na naslovu Topliška cesta 2, Novo mesto v času uradnih ur.

 

STROŠKOVNIK

Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa, da lahko organ za posredovanje informacij prosilcu zaračuna materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Uporablja se stroškovnik iz 17. člena te uredbe (dostop na povezavi).

 

MOREBITNI STROŠKOVNIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Stroškovnik, pogoji

Stroški in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe se določajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 


Katalogi izobraževalne ponudbe

Dokumenti

Katalog informacij javnega značaja

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media