Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene

(DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022)

 

V letih 2016 - 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom  na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih  kompetenc. Svetovanje  v osrednjem delu JV regije  izvaja konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto.

Namen projekta je razvijati in izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujemo za vse večje zahteve vsakdanjega življenja, večje zahteve delovnega procesa, večjo zaposljivost in mobilnost.

Če ste zaposleni, vas vabimo na osebno svetovanje, v katerem boste s kakovostno in strokovno svetovalno podporo lažje:

-   ugotovili, kakšno delo vas veseli in kakšne so poti za razvoj vaše delovne kariere,

-   prepoznali svoja močna področja in ugotovili, katera znanja se potrebuje za uspešnejši poklicni ali osebni razvoj,

-   začrtali svojo izobraževalno pot in po potrebi izdelali načrt izobraževanja in načrt razvoja kariere,

-   prepoznali, kaj vse ste se v življenju že naučili in ovrednotili svoje dosežke v mapi dosežkov ali portfolju,

-   izbrali izobraževanje po vaši meri in se vanj vključili …

Za vas lahko izdelamo tudi mnenje in potrdilo o razvitosti ključnih kompetenc (npr. znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere …), ki vam pomaga pri učinkovitejšem opravljanju nalog na delovnem mestu ali celo napredovanje. Zagotavljamo vam tudi podporo pri doseganju ciljev, npr. pri pridobitvi certifikatov, formalnem izobraževanju …

Delodajalce lahko podpremo v različnih aktivnostih motiviranja zaposlenih za učenje in spodbujanje nadaljnjega razvoja, ugotavljanja razvitosti ključnih in nekaterih poklicnih kompetenc, ki jih zahteva posamezno delovno mesto, ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja zaposlenih, ki ga lahko s pridom uporabijo na delovnem mestu, informacijami o brezplačnih izobraževalnih možnostih za zaposlene …

Vse storitve so za zaposlene in delodajalce brezplačne. 

*Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v RIC-u Novo mesto vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v RIC-u Novo mesto. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Svetovanje izvajajo svetovalke RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grm-a Novo mesto – centra biotehnike in turizma in Šolskega centra Novo mesto na območju Osrednje Dolenjske:

 

Projekt DIS za zaposlene na območju Osrednje Dolenjske izvajamo v obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Konzorcij bo v tem obdobju zagotovil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim. Zahteva financerja je, da se najmanj 75 % zaposlenih vključi v nadaljnje usposabljanje.

Na javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 EUR za 15 izbranih izvajalcev. Konzorciju, ki ga vodi RIC Novo mesto, je bilo za izvajanje odobrenih 854.986,37 EUR.  Projekt sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad in MO Novo mesto, ki pokriva neupravičene stroške projekta.

mgG6yKMeX8k

Več informacij:

Irena Zupančič, irena.zupancic@ric-nm.si, 05 907 57 15 in 041 686 721

Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 05 907 57 15 in 040 439 745

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Evropski strukturni in investicijski skladi

 

Projekt se izvaja do 31.3.2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Financerji