Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

V letih 2016 – 2019 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto, prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc, ki vključujejo tudi vidik trajnostnega razvoja:

  • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • sporazumevanje v tujih jezikih,
  • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
  • učenje učenja,
  • socialne in državljanske kompetence,
  • samoiniciativnost in podjetnost,
  • kulturna zavest in izražanje.

Uresničevali jih bomo v različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja različnih jezikov, učenja slovenščine za priseljence…
Večina programov traja 50 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu 10 ur lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev.

Pričakujemo, da se bodo od avgusta 2016 do marca 2019 zaposleni lahko vključili v 200 programov. Vsebina programov bo podrobneje predstavljena na spletnih straneh partnerjev.

RIC Novo mesto trenutno omogoča izvajanje naslednjih programov:

Več informacij:

Marjeta Gašperšič, marjeta.gaspersic@ric-nm.si, 07 393 45 65, 041 555 870

Barbara Kočjaž, barbara.kocjaz@ric-nm.si, 05 90 75 712, 031 746 003

Dragica Kren, dragica.kren@ric-nm.si, 05 907 57 18

 

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

Dokumenti

Financerji