Finančna podpora pri šolanju

Zadnje čase prebiram srednješolske programe in programe višjih in visokih šol ter fakultet. Imam dva otroka, eden zaključuje osnovno šolo, drugi pa je srednješolec, ki bo šolanje nadaljeval v višješolskih ali visokošolskih programih. Ugotavljam, da je kljub brezplačnemu šolanju vse več stroškov tudi na družini. Za nas postaja šolanje veliko finančno breme, zato me zanima, kakšne so možnosti finančne podpore pri šolanju v srednješolskih in visokošolskih programih.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini in podobno.

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, pridobijo pa jo lahko dijaki, študenti ali udeleženci izobraževanja odraslih. Posebni pogoji za dodelitev Zoisove štipendije so: izkazan vsaj en izjemni dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Državne štipendije so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo. Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije po ZŠtip-1 in pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej so državljani Republike Slovenije in izkazujejo ustrezen dohodek oziroma premoženje na družinskega člana. Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini. Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo oziroma s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

Nekatere občine za izobraževanje v Sloveniji ali tujini razpisujejo občinske štipendije. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Mestna občina Novo mesto jih je podeljevala v šolskem letu 2018/2019.

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, kljub temu pa jih veliko vsako leto ostane nepodeljenih. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

- preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;

- na spletnih straneh regionalnih razvojnih agencij, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;

- objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Regijska študentska shema (RŠS) Dolenjska je model sofinanciranja kadrovskih štipendij v regiji in temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme oz. štipenditorjem (Razvojni center Novo mesto, d. o. o.) in državo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendij). Sodelovanje v shemi je za podjetja ugodno, saj morajo zagotoviti le 50 % sredstev za štipendije. Preostalih 50 % sredstev zagotovi Razvojni center Novo mesto d. o. o. iz Evropskega socialnega sklada. Dijakom in študentom nudijo kadrovske štipendije finančno pomoč tekom izobraževanja ter jim po končanem šolanju pri delodajalcu zagotavlja zaposlitev ustrezno njihovi izobrazbi.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest. Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015-2019) s spremembami in dopolnitvami, sprejeta na Vladi Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in 4. 11. 2016. Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko. Sklad vsako leto najpozneje do konca januarja objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice.

Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije (Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Fundacija Parus, Fundacija Leona Štuklja, Izobraževalna fundacija Pomurja, AS Fundacija, Likarjev sklad, Štipendijski sklad Univerze na Primorskem, Fundacija Marof).

Poleg omenjenih oblik pomoči je bil razpisan Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Več o tem, kdo je upravičen do sofinanciranja šolnin si lahko preberete na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.

Za več informacij lahko pokličete na številko 041 686 721, pišete na elektronski naslov tadeja.arkar@ric-nm.si ali pa se v svetovalnem središču oglasite osebno, vsak delavnik.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media