Udeleženci projekta SNIO nas ocenjujejo

Projekt SNIO se uspešno nadaljuje tudi v letu 2013. Z nami je od januarja do 5. julija 140 udeležencev sodelovalo v 9 programih.

Ob zaključku posameznih programov nas je zanimalo, s čim so bili udeleženci najbolj zadovoljni. Njihovi odgovori so bili iskreni, odkriti in veseli smo jih predvsem zato, da bomo programe lahko obogatili z njihovimi predlogi in pobudami za izboljšave. Pa poglejmo, kaj so napisali:

  • »Angleži« v programu Angleščina za potovanja so pohvalili sproščeno, spodbujajoče, prijetno vzdušje in druženje. Vsebinsko so izpostavili izgubo strahu in sramu pred konverzacijo v angleščini, poudarek na pravilni izgovorjavi in pridobivanje angleških fraz ter novih besed za potovanja. Tudi prostori so jim bili všeč, želeli pa bi imeti svojo »matično« učilnico, saj so res zaradi narave vsebin in organizacije drugih programov v RIC-u bili v različnih prostorih. Izpostavili so tudi veliko mero motivacije s strani predavateljice, ki se je skupini tako prilagajala kot jo tudi uspešno in odločno vodila. Teme za učenje so ocenili kot praktične in uporabne, sestavo programa pa kot izredno dobro, saj je bil bogat in raznovrsten, vsekakor pa prilagojen nivoju znanja udeležencev. Vsi udeleženci bi program priporočili svojim prijateljem in znancem. Razloge zato pa so jasno zapisali: dobra učiteljica-predavateljica, povezovanje udeležencev in sklepanje novih poznanstev, ustvarjalno in sproščeno vzdušje ter vidni napredek pri učenju. 

Vsi, ki ste zainteresirani za ta program, se nam pridružite v januarju 2014. V program se lahko vključite, če ste stari nad 55 let in še niste bili vključeni.

  • Udeleženci v programu Finančna pismenost v družbi sprememb so izpostavili raznovrstnost in vsakdanjo uporabnost vsebin. Na željo udeležencev smo program obogatili s tistimi vsebinami, ki so potrebne tudi za uspešno opravljanje nalog na delovnem mestu. Naj izpostavimo pri tem vsebine kot so stres in upravljanje s časom, predvsem pa vodenje vsakdanjih evidenc. V času izvajanja programa smo tudi pripravili spletno učilnico na RIC-evi spletni strani, kjer smo objavili gradiva, vaje in učne liste ter zanimive članke s področja finančne pismenosti. Udeleženci so na takšen način imeli dostop do gradiv tudi v e-obliki in si ritem učenja prilagodili delovnim in družinskim obveznostim. Ta način so zelo pozdravili. Izpostavili so tudi dobro vzdušje in sproščenost v skupini, strokovnost predavateljice in zanimivost vsebin. Nekateri bi si želeli drugačen urnik, saj smo del srečanj na željo delodajalca izvedli v delovnem času udeležencev. Program smo uspešno zaključili s podelitvijo potrdil.

Program smo izvedli v letu 2012 in 2013, izvedba v letu 2014 ni predvidena.

  • V programu Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano sta učiteljici Helena Mrzlikar in Tanja Kulovec vodili delavnice v obliki predavanj, praktičnega dela in demonstracij. Vsebine so udeleženci pozdravili, najbolj pa izpostavili zanimivost glede priprave obrokov na drugačen  način. Všeč jim je bila predstavitev prehranske piramide in osredotočenost na uravnoteženo prehrano. Pohvalili so tudi vsebino prehranske zamenjave, kjer se več izvedeli o škodljivosti bele moke in sladkorja in o možnosti uporabe drugih nadomestnih sestavin. Udeleženci so bili zadovoljni s prostori in njihovo opremo, prav tako so poudarili prednost povezovanja in sklepanja novih poznanstev in prijateljstev. Skupina je redno prihajala in aktivno sodelovala pri pripravi jedi. Med drugim so si izmenjali tudi recepte in izkušnje. Program smo zaključili z željo po nadaljevanju.

Vsi, ki ste zainteresirani za ta program, se nam pridružite v januarju 2014. V program se lahko vključite, če ste stari nad 55 let in še niste bili vključeni.

  • Program Zaživimo v novi državi smo izvedli za tujce, ki so bili ob zaključku programa zelo hvaležni za vse informacije in zadovoljni z vsebinami programa. Zelo radi in redno so prihajali, saj so program prepoznali kot prednost pri socialnem vključevanju v širšo družbo.
  • V Šoli za starše – poglejmo na otroka celostno so se nam pridružili starši osnovnošolskih otrok, ki so vsebine pozdravili kot koristne in informativne pri vsakodnevni vzgoji otrok. Vsebine so ocenili kot uspešne zaradi raznovrstnih oblik dela: delo v skupinah in parih, individualno delo in predvsem kot izmenjava izkušenj v obliki debat, demonstracij in razgovorov. Udeleženci so z odlično oceno ocenili predavatelje, izvajalce, učiteljice in svetovalke iz posvetovalnice za starše. Tudi v tem programu so udeleženci pozdravili nova poznanstva in na novo pridobljene informacije. Kot najbolj zanimive vsebine so izpostavili naslednje: Uspešno učenje, Stres in šolski ritem, Postavljanje meja, Kritična pismenost otrok in še.

Program smo izvedli v letu 2012 in 2013, izvedba v letu 2014 ni predvidena.

  • Udeleženci v programu Branje prinaša (spo)znanje so bili zaporniki. Zelo radi in redno so prihajali na srečanja, saj so jim pomenila popestritev vsakdanjika, hkrati pa so prispevala k njihovi večji bralni pismenosti. Evalvacija programa je pokazala velik interes posameznikov za debate in razgovore o življenju. Všeč so jim bile misli kot uvodna motivacija in nato prebiranje knjig, člankov, pesmi in analiza le teh. Program smo obogatili z obiskoma predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje in Centra za socialno delo. Oba obiska sta bila namenjena seznanjanju udeležencev o nadaljnjih možnostih vključitve v širšo družbo in uveljavljanju pravic na obeh zavodih ter iskanju zaposlitve. Obiska sta bila različno dobro sprejeta, kajti dejstvo, da je potrebno tako »dati« kot »jemati«, je še vedno nerazumljeno. Učiteljico so zelo dobro ocenili in tudi zapisali so, da si želijo več takih delavnic in srečanj tudi potem, ko zapustijo Zavod za prestajanje kazni.

Program bomo za ciljno skupino zapornikov ponovno izvajali v aprilu 2014.

  • Za ciljno skupino brezposelnih smo izvedli program Za večjo konkurenčnost na trgu dela. Vanj se je vključilo 20 udeležencev. Vsebine so obravnavale tri tematske sklope: načrtovanje kariere, veščine iskanja zaposlitve in ključna znanja v sodobni družbi. Redna prisotnost udeležencev je bil odraz njihovega zadovoljstva, kar so zapisali tudi v evalvaciji programa. Pohvalili so vsebine, izvajalke in naš pristop do njihove situacije. Veseli so bili našega razumevanje njihove situacije in individualne naravnanosti do njihovih potreb. Njihovo aktivno vključevanje se je videlo v postavljanju vprašanj, pripravljenosti na iskanje informacij in reševanju praktičnih primerov na srečanjih. Všeč o jim bila nova poznanstva, nove informacije in da so se ponovno vključili v izobraževanje. Vsekakor priporočajo udeleženci program vsem tistim, ki potrebujejo podporo, pomoč in več informacij kot brezposelna oseba.

Program smo izvedli v letu 2012 in 2013, izvedba v letu 2014 ni predvidena.

  • V juniju in juliju 2013 smo izvedli tudi programa Dobra komunikacija – pot do uspeha in Učimo in igrajmo se skupaj. Oba programa smo izvedli v sodelovanju z Osnovno šolo Bršljin. V prvo skupino so se vključili zaposleni osnovne šole, v drugo pa starši tistih otrok, ki bodo v septembru 2013 prvič sedli v šolske klopi.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media