Opravljanje mature in vpis na fakulteto v zrelih letih

V šolskem letu 1999/2000 sem zaključil srednjo šolo z zaključnim izpitom. Po končani srednji šoli izobraževanja nisem nadaljeval. Zdaj pa bi rad svoje šolanje nadaljeval na Filozofski fakulteti, na Oddelku za zgodovino, vendar nimam splošne mature, ki jo zahteva program. Zanima me, ali je za vpis v univerzitetni program pogoj opravljena splošna matura in če je, kako in kje jo lahko najhitreje opravim.

Kandidatu, ki je opravil zaključni izpit po izobraževalnem programu, po katerem se je pridobila srednja strokovna izobrazba po prejšnjih predpisih, se tak izpit prizna kot enaka oziroma ustrezna izpitna enota pri poklicni maturi. Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe. Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki so že opravili poklicno maturo ali so se prijavili k poklicni maturi, vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program. Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih (spomladanski in jesenski izpitni rok), kot veljajo za splošno maturo. Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.

Drugi možnosti sta še, da opravljate splošno maturo v celoti ali pa se udeležite maturitetnega tečaja. Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj in tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Status »21-letnika« ima kandidat, ki nima uspešno končanega četrtega letnika gimnazije ali uspešno opravljenega maturitetnega tečaja in je ali bo v letu, v katerem bo opravljal splošno maturo, dopolnil najmanj 21 let. »21-letniki« opravljajo splošno maturo pod enakimi pogoji kakor ostali kandidati pri splošni maturi. Kandidat ima možnost, da se sam dogovori z izbrano gimnazijo ali se prijavi na Državnem izpitnem centru, ki ga razporedi na gimnazijo. Maturo morajo plačati vsi kandidati, ki nimajo statusa dijaka v rednem izobraževanju. Stroške mature plačajo RIC-u (Državni izpitni center) in šoli, na kateri opravljajo izpite.

Maturitetni tečaj je enoletno izobraževanje, s katerim si lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis, pridobi možnost opravljanja splošne mature. Poteka kot redno izobraževanje in kot izobraževanje odraslih. Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se lahko kandidat udeleži splošne mature. Prvo redno opravljanje maturitetnega tečaja je brezplačno. V šolskem letu rednega izobraževanja vsak udeleženec pridobi status rednega dijaka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport šest mesecev pred pričetkom šolskega leta (druga polovica januarja) izda Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, v katerem so objavljene šole, ki izvajajo maturitetni tečaj. Obenem pa še število prostih mest na posamezni šoli in ostale informacije o informativnih dnevih, vpisu idr. Prijava v maturitetni tečaj poteka do začetka septembra. Na območju jugovzhodne Slovenije ga (v letošnjem šolskem letu) izvaja Gimnazija Novo mesto.

Na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto vam omogočamo vpis v online maturitetni tečaj in online pripravo na maturo. Izobraževanje omogočamo v sodelovanju z DOBO iz Maribora.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media