Štipendije za deficitarne poklice tudi za nekatere udeležence v izobraževanju odraslih

Štipendije bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja. Celoten seznam deficitarnih poklicev najdete tukaj.

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. je državljan Republike Slovenije in ima prebivališče v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
  2. bo imel v šolskem letu 2015/2016 v Republiki Sloveniji status dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih na enem od srednješolskih izobraževalnih programov, opredeljenih v Politiki štipendiranja in navedenih v prilogi razpisa;
  3. je bil v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom starosti;
  4. ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
  5. hkrati ne prejema kadrovske štipendije;
  6. v letnik, v katerega je vpisan v šolskem letu 2015/2016, še ni bil predhodno vpisan;
  7. bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Mesečna višina štipendije znaša 100,00 evrov.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog,

glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. Rok za vložitev vlog je določen kot odprti rok in prične teči s 24. 8. 2015.

Več informacij lahko dobite v Svetovalnem središču ali na povezavi.

Informacije

Barbara Hudoklin
07 393 45 55, 031 701 191
barbara.hudoklin@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media