Udeležili smo se nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, 7. 11. 2012

RIC Novo mesto se je 7. novembra 2012 udeležil nacionalne strokovne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, ki je potekala v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec . Njen organizator je bil Zavod za zdravstveno varstvo Ravne v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS.

Vsebina nacionalne konference je bila namenjena izzivom v preventivi, predvsem na področju selektivne ter indicirane preventive. Pojav vedno novih oblik psihoaktivnih snovi, trendov uporabe, različnih podskupin v populaciji, ki potrebujejo specializirane, predvsem pa »evidence-based« programe, zahteva tudi na vseh nivojih preventive zasvojenosti nenehno prilagajanje.

Na nacionalno konferenco so bile zato povabljene javne inštitucije, nevladne organizacije, lokalne akcijske skupine ter drugi akterji, ki se pri svojem delu srečujemo s področjem preventive, pa tudi zdravljenjem zasvojenosti ali reintegracijo.

Rdeča nit in slogan letošnje nacionalne konference je bil »Več virov, več možnosti«. S sloganom je organizator želel poudariti pomembnost različnih virov v preventivi (kot tudi programov zdravljenja, rehabilitacije in zmanjševanja škode), tako strokovnih, organizacijskih ter ne nazadnje tudi finančnih. Izbiri tematike je botrovala ugotovitev, da imamo v Sloveniji na voljo široko paleto intervencij in pristopov na področju univerzalne preventive, ponudba programov selektivne preventive, namenjene specifičnim ciljnim populacijam (marginaliziranim etničnim skupinam, mladim iz deprivilegiranih okolij, mladim prestopnikom, rizičnim družinam) pa je dosti manjša.

Na nacionalni konferenci so se izpostavile tudi negativne posledice trenutne ekonomske situacije na zmanjševanje neenakosti, tako na področju duševnega zdravja, kot tudi na področju preprečevanja zasvojenosti. Številni varčevalni ukrepi, ukinjanje regijskih strokovnih struktur, odhajanje strokovnega kadra s periferije v centre ali tujino,…grozijo, da se bodo neenakosti v dostopnosti različnih preventivnih (in drugih) programov še poglobile, medtem ko se bodo stiske teh ljudi samo še stopnjevale.

Na nacionalni konferenci so bili predstavljeni najnovejši podatki raziskave ESPAD 2011, strateški dokumenti na področju prepovedanih drog v Sloveniji ter primeri dobrih praks. Projekt SRAP, ki ga vodi na nacionalnem nivoju RIC Novo mesto, je prav gotovo eden izmed tistih projektov, ki so na konferenci osvetlili problem preprečevanja odvisnosti med Romi in predstavlja zanimivo izkušnjo dela z romsko skupnostjo na lokalnem nivoju.

Tea Sulič

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media