Informacije za šolsko leto 2018/2019

ŠOLSKI KOLEDAR

Izobraževano delo je v zimskem semestru organizirano od oktobra do februarja oz. marca in v letnem semestru predvidoma od marca do avgusta.

Pouk v zimskem semestru poteka predvidoma od 1. oktobra 2018 do 28. februarja 2018, v letnem semestru pa od 1. marca do 21. junija 2019.

Pouka prosti dnevi so določeni z letnim delovnim načrtom in upoštevani v urnikih. 

Organizacija programa v šolskem letu 2018/19:

  • tečajni način izvedbe po predmetih in skupinah
  • skupinsko in individualno izobraževalno delo
  • vodeno samostojno učenje s konzultacijami
  • dnevni začetek organiziranega izobraževanje je ob 8.00, 12.00 ali 16.00
  • običajno dnevno trajanje izobraževanja: od 4 do 7 šolskih ur
  • v skupinah je do 20 udeležencev 

Več informacij: Publikacija OŠO 2018

URNIKI V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Urniki skupin v izobraževani sezoni 2018/19:

Urnike individualnega pouka dobijo udeleženci pri strokovnih delavcih v programu v času uradnih ur.

PREDMETNIK

Izobraževalno delo izvajamo v skladu s predpisanim predmetnikom:

Predmet/ Število ur

Razred

1.– 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

160

110

90

90

90

90

Matematika

140

90

72

72

72

90

Tuji jezik

0

0

72

54

54

54

Likovna umetnost

0

9

9

18

0

0

Glasbena umetnost

0

9

9

0

18

0

Družba

0

36

0

0

0

0

Geografija

0

0

25

25

20

25

Zgodovina

0

0

25

25

25

25

Državljanska in domovinska kultura in etika

0

0

0

0

12

12

Fizika

0

0

0

0

25

20

Kemija

0

0

0

0

25

20

Biologija

0

0

0

0

25

25

Naravoslovje

0

0

25

36

0

0

Naravoslovje in tehnika

0

36

0

0

0

0

Tehnika in tehnologija

0

0

0

18

0

0

Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 2

0

0

30

36

36

36

Skupno število ur

300

290 

357 

374 

402 

397 

 

PREDVIDENI STROKOVNI DELAVCI V PROGRAMU

Ana Marija Blažič

zgodovina

Andreja Tomc

matematika

Darinka C. Štrucelj

družba, matematika, slovenščina, glasbena umetnost

Dušan Tomaševič

učna pomoč (fizika, tehnika in tehnologija)

Gabrijela Kovač

geografija, zgodovina

Gregor Sepaher

izbirni predmeti s področja računalništva

Greta Košmrl

slovenščina

Helena Jordan

matematika

Irena Zupančič

DKE, VIE, učna pomoč iz zgodovine

Jan Fink

učna pomoč iz angleščine, biologije, matematike, zgodovine, po dogovoru tudi iz drugih predmetov

Jolanda Miklič

informiranje in podpora

Ksenija Kočevar

učna pomoč iz vseh predmetov

Maja Malovrh

matematika, slovenščina, glasbena umetnost

Marjeta Gašperšič

matematika, slovenščina, VIE, DKE, vodja programa

Marjeta Smolič Ferkolj

 

Minka Kočevar

biologija, kemija, naravoslovje, naravoslovje in tehnika 

Nene Borčilo

likovna umetnost

Nika Robida

učna pomoč matematika

Peter Mravinec

fizika, tehnika in tehnologija

Sonja Zupančič

angleščina

Stanislava Papež

strokovno delo v programu, učna pomoč iz kemije

Tadeja Nemanič

matematika, računalništvo

SVETOVALNA IN UČNA POMOČ

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja:

IZPITNI RED

Ocenjevanje znanja poteka z izpiti. Izpitni red je objavljen na spletni strani zavoda. Udeleženci lahko z vlogo zaprosite tudi za izredne izpitne roke. Vlogo oddate Stanislavi Papež. 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠO

S Pravili šolskega reda so določene pravice in dolžnosti udeležencev, pravila obnašanja in ravnanja, pravila opravičevanja izostankov, vzgojne ukrepe, varstvo pravic udeležencev ter pravila v primeru kršitev šolskih pravil in vzgojnih ukrepov.

Pravila šolskega reda je sprejel svet zavoda. Objavljena so na spletni strani zavoda. Udeleženci ste z njimi seznanjeni ob vpisu, priložena pa so tudi k pogodbi o izobraževanju.

HIŠNI RED ZAVODA

Hišni red je objavljen na spletni strani zavoda, priložen pa je tudi k pogodbi o izobraževanju. Udeleženci programa osnovna šola za odrasle so ga dolžni upoštevati.

POMEMBNO JE VEDETI

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle in Izpitni red. Vsi navedeni dokumenti so priloga k pogodbi.

OBVEŠČANJE

Udeležence obveščamo preko objav na spletni strani zavoda, obvestil v času pouka, na pogovornih in uradnih urah, z objavami na oglasni deski in pisno po pošti ali z vročitvijo za primere, določene z zakonskimi akti.

Dokumenti

Urnik programa Osnovna šola za odrasle za obdobje november 2018 - februar 2019

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media