Informacije za šolsko leto 2023/2024

ŠOLSKI KOLEDAR

Izobraževano delo je v zimskem semestru organizirano od septembra do februarja in v letnem semestru predvidoma od februarja do avgusta.

Pouk v zimskem semestru poteka od 18. septembra 2023 do 2. februarja 2024, v letnem semestru pa od 5. februarja 2024 do 24. junija 2023.

Pouka prosti dnevi so določeni z letnim delovnim načrtom in upoštevani v urnikih. 

Organizacija programa v šolskem letu 2023/24:

  • tečajni način izvedbe po predmetih in skupinah,
  • skupinsko in individualno izobraževalno delo,
  • vodeno samostojno učenje s konzultacijami,
  • dnevni začetek organiziranega izobraževanje je ob 8.00, 12.00 ali 16.00,
  • običajno dnevno trajanje izobraževanja: od 4 do 7 šolskih ur,
  • v skupinah je do 20 udeležencev.

Več informacij najdete v Publikacijo Osnovne šole za odrasle 2023/2024.

PREDMETNIK

Izobraževalno delo izvajamo v skladu s predpisanim predmetnikom:

Predmet/ Število ur

Razred

1.–4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

160

110

90

90

90

90

Matematika

140

90

72

72

72

90

Tuji jezik

0

0

72

54

54

54

Likovna umetnost

0

9

9

18

0

0

Glasbena umetnost

0

9

9

0

18

0

Družba

0

36

0

0

0

0

Geografija

0

0

25

25

20

25

Zgodovina

0

0

25

25

25

25

Državljanska in domovinska kultura in etika

0

0

0

0

12

12

Fizika

0

0

0

0

25

20

Kemija

0

0

0

0

25

20

Biologija

0

0

0

0

25

25

Naravoslovje

0

0

25

36

0

0

Naravoslovje in tehnika

0

36

0

0

0

0

Tehnika in tehnologija

0

0

0

18

0

0

Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 2

0

0

30

36

36

36

Skupno število ur

300

290 

357 

374 

402 

397 

 

SVETOVALNA IN UČNA POMOČ

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja:

IZPITNI RED

Ocenjevanje znanja poteka z izpiti. Izpitni red je objavljen na spletni strani zavoda. Udeleženci lahko z vlogo zaprosite tudi za izredne izpitne roke. Vlogo oddate v pisarni 7.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠO

S Pravili šolskega reda so določene pravice in dolžnosti udeležencev, pravila obnašanja in ravnanja, pravila opravičevanja izostankov, vzgojne ukrepe, varstvo pravic udeležencev ter pravila v primeru kršitev šolskih pravil in vzgojnih ukrepov.

Pravila šolskega reda je sprejel svet zavoda. Objavljena so na spletni strani zavoda. Udeleženci ste z njimi seznanjeni ob vpisu, priložena pa so tudi k pogodbi o izobraževanju.

HIŠNI RED ZAVODA

Hišni red je objavljen na spletni strani zavoda, priložen pa je tudi k pogodbi o izobraževanju. Udeleženci programa osnovna šola za odrasle so ga dolžni upoštevati.

POMEMBNO JE VEDETI

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle in Izpitni red. Vsi navedeni dokumenti so priloga k pogodbi.

OBVEŠČANJE

Udeležence obveščamo preko objav na spletni strani zavoda, obvestil v času pouka, na pogovornih in uradnih urah, z objavami na oglasni deski in pisno po pošti ali z vročitvijo za primere, določene z zakonskimi akti.

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 1

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 2

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 3

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 4

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 5

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 6

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 7

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 8

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 9

URNIK_spomladanski semester_SKUPINA 10

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media