NPK Romski koordinator/koordinatorka

Ciljna skupina

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Romski koordinator/romska koordinatorica lahko pridobijo odrasli, ki:

 • so v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene,
 • so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajši in imajo ustrezne delovne izkušnje,
 • želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oz. končati formalni izobraževalni program.

Program priprav je namenjen brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve. Za pridobitev NPK romski koordinator/romska koordinatorica mora kandidat izpolnjevati dva pogoja:

 • najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • ustno in pisno obvladovanje slovenskega ter ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta. 

Cilj programa je posameznikom omogočiti pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, komunikacijskih in socialnih spretnosti ter poznavanje osnov delovanja socialne države, trga dela in delovno – pravne zakonodaje ter dobro poznavanje institucij, ki se ukvarjajo z Romi.

Program pri udeležencih:

 • spodbuja razvoj temeljnih zmožnosti,
 • spodbuja in razvija izobraževalne in poklicne interese,
 • seznanja z osnovnimi zakonitostmi delovanja trga dela in socialne države,
 • usposablja za uporabo sodobne IKT tehnologije,
 • razvija kompetence za vseživljenjsko učenje,
 • usposablja posameznike za nenehno izboljševanje/izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za lažji vstop v izobraževanje in zaposlovanje ter vključevanje v večinsko družbo,
 • spodbuja in razvija posameznikovo skrb za osebnostni in poklicni razvoj,
 • ustvarja pogoje za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti,
 • spodbuja posameznike k zviševanju izobrazbene ravni.

 Cilji programa zajemajo razvijanje temeljnih zmožnosti na naslednjih področjih:

 • razvijanje funkcionalne pismenosti,
 • informacijsko komunikacijska tehnologija,
 • socialne spretnosti,
 • aktivno državljanstvo,

 Cilji posameznih področij programa so:

a) Temeljno znanje in spretnosti:

 • obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo,
 • pridobivanje temeljnega znanja in splošne poučenosti,
 • usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij,
 • temeljno računalniško opismenjevanje in usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije.

b) Socialne spretnosti:

 • obvladovanje vsakodnevnih socialnih situacij,
 • obvladovanje socialnih odnosov za potrebe vsakdanjega življenja,
 • obvladovanje načinov za izražanje mnenja, kritike, pohvale…
 • obvladovanje pravil za reševanje sporov med člani skupine.

c) Vseživljenjsko učenje:

 • motiviranje za učenje,
 • motiviranje za zaposlovanje,
 • spoznavanje načel vseživljenjskosti učenja,
 • sprejemanje učenja kot poti do boljše kakovosti življenja.

d) Aktivno državljanstvo:

 • spoznavanje vlog odraslega v ožjem in širšem okolju, njegovih pravic in obveznosti z vidika posameznikovih potreb in omejitev,
 • ugotavljanje lastnih vrednot in poznavanje ter spremljanje pravil večinske družbe,
 • poznavanje temeljnih načel demokratičnih medčloveških odnosov in vključevanje v skupnost.

 Okvirni program usposabljanja:

Vsebine programa so razporejene v 7 modulov:

 1.  Organizacija in izvajanje programov v izobraževanju odraslih
 2. Učinkovito komuniciranje
 3. Izboljšajmo funkcionalno pismenost
 4. Računalnik in njegova uporaba (na delovnem mestu in v prostem času)
 5. Položaj romske skupnosti na ravni države in lokalne skupnosti 
 6. Pomen in delovanje organizacij na področju dela z romsko populacijo   
 7. Romska kultura in delo društev 

Predvideni urnik izvajanja

AVGUST: 16., 18., 23., 25., 26., 30.

SEPTEMBER: 1., 2., 6., 8., 9., 13., 15., 16., 20., 22., 23., 27., 29., 30.

OKTOBER: 4., 6., 7., 10., 11.

Skupno število ur: 104

Okvirna dnevna razporeditev usposabljanja:

9.00 – 10.30: delavnica

10.30 – 10.45: odmor

10.45. – 12.15 (13.00): delavnica

Izvajalci:

 • Marjeta Gašperšič, direktorica
 • Katja Volf, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Brigita Herženjak, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Tina Strnad, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Stanislava Papež, samostojna strokovna sodelavka
 • Belinda Lovrenčič, samostojna strokovna sodelavka
 • Jan Zupančič, mentor učne pomoči
 • Vesna Čolič, podpora občanom pri učenju
 • Karmen Sepaher, zunanja sodelavka

Dokumenti

/media/objave/dokumenti/2016/RIC_programi_zlozenka_Romski_koordinator_2016.pdf

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media