Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska)

Ime projekta: Center vseživljenjskega učenja Dolenjska
Obdobje trajanja: 1. 1. 2008–31. 12. 2013
Vrednost: 1. 151.284,88 eur
Financerja: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Partnerji:

Izvajanje aktivnosti nam je omogočalo še 25 pridruženih partnerjev.

Ciljna skupina:

Vsi odrasli prebivalci regije, s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah kot so brezposelni, upokojenci, priseljenci, odrasli s posebnimi potrebami, manj izobraženi odrasli, obsojenci, osipniki, manj izobraženi zaposleni ipd. Posebno pozornost smo namenili tudi Romom.

Povzetek projekta

Projekt je bil v letih trajanja eden od 14 centrov vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Kot največji projekt na področju razvoja človeških virov v JV regiji je pomembno prispeval k vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje v tem obdobju. Skupaj s partnerji smo z različnimi aktivnostmi motivirali odrasle v regiji  za večje vključevanje v vseživljenjsko učenje ter jim pri tem zagotovili informacije, spodbudo, svetovalno podporo in pomoč ter omogočili številne izobraževalne možnosti.

V okviru projekta smo izvajali:

  • informiranje in svetovanje za odrasle – ISIO v Svetovalnem središču Novo mesto,
  • mobilno svetovalno službo za odrasle Rome,
  • svetovanje na delovnem mestu,
  • točke vseživljenjskega učenja,
  • spletno učenje računalništva,
  • portal projekta.

Vse aktivnosti projekta so bile za udeležence brezplačne.

Rezultati projekta

Vsi partnerji projekta ugotavljamo, da je bil odziv prebivalcev regije na ponudbo Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska izjemno velik, saj smo imeli v obdobju 2008-2013 v  različne aktivnosti vključenih preko 63.000 udeležencev, na podlagi česa lahko sklepamo, da je bil delež vključenih odraslih (starejših od 15 let) prebivalcev regije preko 50%. To dokazuje, da je CVŽU pravi odgovor na potrebe regije in je pomembno prispeval k razvoju kompetenc odraslih in socialni vključenosti. Pričakujemo, da bomo imeli priložnost izvajati dejavnosti centra tudi v novem obdobju financiranja iz sredstev ESS.

Najpomembnejši dosežki projekta po aktivnostih

Dejavnost ISIO (Svetovalno središče Novo mesto)

Dejavnost svetovanja in informiranja smo ves čas trajanja projekta izvajali na območju celotne regije. Dejavnost sta izvajala RIC Novo mesto in LU Kočevje. Delovali smo na sedežu Svetovalnega središča Novo mesto (ki je tudi sedež RIC-a Novo mesto) ter na 7 dislokacijah: Trebnje, Žužemberk, Šentjernej, Metlika, Ribnica in Kočevje in mobilna dislokacija. Z mobilno dislokacijo smo pokrivali kraje v regiji, v katerih se je pokazala potreba po svetovalnih storitvah. V obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 smo opravili 24.366 svetovalnih ur, vključenih je bilo 9.989 odraslih, za katere smo izvedli skupno 17.465 storitev. Načrtovane kazalnike smo presegli za 40 %, kar je posledica dobrega sodelovanja s partnerji Svetovalnega središča, učinkovite promocije ter tudi povečanja potreb po svetovanju zaradi povečanega števila brezposelnih. Svetovalke so poleg individualnih storitev izvajale tudi različne delavnice – v 356 delavnic je bilo vključenih 3.566 udeležencev. Skupno je bilo v dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto vključenih 13.555 odraslih.

Veliko pozornost smo posvetili tudi kakovosti naših storitev, zato smo izpolnili zahteve standardov v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Svetovalno središče Novo mesto, ki deluje že od leta 2001, se že ves čas povezuje z izobraževalnimi institucijami in drugimi institucijami, ki delujejo v regiji na področju razvoja človeških virov in oblikuje mrežo strokovnih in strateških partnerjev – mreža CVŽU je ena najmočnejših v regiji in pomembno prispeva k razvoju človeških virov in uresničevanju cilja, da postanemo regija znanja in enakih možnosti.
V projektu smo partnerji izvajali tudi različne strokovne in promocijske dogodke. Najbolj odmevni so bili posvet Z dobrim partnerstvom v pomoč ranljivim ciljnim skupinam, Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje migrantov v vseživljenjsko učenje, Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih ter Dnevi svetovalnih središč. Svoje strokovno delo smo aktivno predstavljali na nacionalnih in regionalnih posvetih in konferencah ter mednarodnih srečanjih. V mreži smo razvili tudi idejno zasnovo največjega regijskega izobraževalno-zaposlitvenega dogodka – festivala zaTE, ki je postal že tradicionalen, saj smo ga leta 2014 izvedli že tretjič. Skupno smo na treh festivalih, ki smo jih izvedli skupaj z več kot 110 partnerji, ponudili odraslim 230 dogodkov in zabeležili več kot 4000 obiskov festivalskih dogodkov.   

Točke za vseživljenjsko učenje (TVŽU)

Točke vseživljenjskega učenja smo izvajali od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 in so bile namenjene motiviranju odraslih v regiji za širjenje in pridobivanje različnih znanj. Organizirali smo 20 stalnih točk, z dodatno mobilno točko pa smo poskrbeli, da smo približali učenje tudi v druge kraje, kjer so ljudje to želeli. To aktivnost smo izvajali CIK Trebnje, LU Kočevje, ZIK Črnomelj in RIC Novo mesto. Točke so delovale v naslednjih krajih v regiji: Sodražica, Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Kočevska Reka, Fara, Adlešiči, Semič, Metlika, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Novo mesto, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Trebnje, Šentlovrenc, Mokronog, Mirna, Šentrupert in Šmarjeta.
Na točkah smo izvajali različna predavanja in delavnice, namenjene pridobivanje znanj za prosti čas, osebni in poklicni razvoj ter izvajali individualno učenje računalništva ob podpori mentorja. Na vsaki točki smo zagotavljali vsaj eno učno mesto z dostopom do svetovnega spleta ter s tem do materialov in vsebin za e-učenje in samostojno učenje na portalu projekta in na drugih spletnih portalih.
V aktivnosti je bilo vključenih skupno 36.624 udeležencev.

Izvajanje TVŽU so omogočali tudi naši partnerji, ki so nam zagotovili prostore za naše aktivnosti (kulturni domovi, domovi starejših občanov, knjižnice, zapori, občine, podjetja, različna društva …) in prostovoljci – koordinatorji na terenu, ki so nam pomagali organizirati in promovirati TVŽU v njihovem kraju.

Mobilna svetovalna službe za Rome

Aktivnost je RIC Novo mesto izvajal v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010, ko je dejavnost  prešla med redne naloge Svetovalnega središča Novo mesto. V tem času je bilo v svetovanje vključenih 250 udeležencev, izvedli pa smo 524 storitev.

V okviru te aktivnosti smo preizkusili model mobilne svetovalne službe za Rome, ki smo ga razvili v prvem projektu CVŽU Dolenjska in predstavlja primer dobre prakse tudi v evropskem prostoru. Svetovanje smo izvajali pretežno v romskem naselju Brezje, občasno pa tudi v drugih naseljih (Poganci, Ob Potoku, Otočec, Škocjan, Šmihel). Pri tem smo se povezovali s partnerji, predvsem Centrom za socialno delo Novo mesto, Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Novo mesto ter osnovnimi šolami, ki vključujejo romske učence.

Vodeno kombinirano učenje računalništva v spletni učilnici projekta

Aktivnost smo izvajali RIC Novo mesto in ZIK Črnomelj od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2012. Na portalu projekta so bila prebivalcem regije na razpolago različna gradiva za učenje računalništva in drugih vsebin.
Odraslim, ki so se odločali za spletno učenje, smo zagotavljali uvodno delavnico, na kateri smo jih seznanili z osnovami učenja v spletni učilnici, med samim učenjem pa so imeli ves čas na razpolago pomoč mentorja.

Možnosti učenja v spletni učilnici projekta je izkoristilo 1.890 udeležencev, skupno pa so se učili 8.313. ur. Pri tem so predelali 3.620 računalniških gradiv (Word osnovni, Word nadaljevalni. Excel osnovni, Excel nadaljevalni, Excel funkcije, Access, Internet in elektronska pošta, PowerPoint), dostopali pa so tudi do drugih gradiv za samostojno učenje kot npr. Ustvarimo otrokom varno gnezdo, Učinkovito iskanje zaposlitve, Nordijska hoja, Osnove računalništva, S pomočjo javnega prevoza do vašega zdravnika, Stari starši in vnuki, Živeti zdravo-zdravilne rastline, Uredi si svoje potovanje, Osnove računalništva, Moja pot do poklica, Kako pripravim spletaj, Odkrijmo zaklade gozda, Poslovni načrt, Neverbalna komunikacija, Čebele in med ter Načrtovanje kariere.

Validacija neformalno pridobljenih znanj

Aktivnost je izvajal RIC Novo mesto v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010, usmerjena pa je bila v širjenje dostopnosti svetovanja za zaposlene v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in pod okriljem projekta Leonardo da Vinci – prenos inovacij, 2007–2009: "Guidance Merger 2 –  Guidance in the workplace  – Svetovanje na delovnem mestu. V tem času smo različnim podjetjem in sindikatom predstavili možnosti izvajanja svetovalnih storitev za njihove zaposlene, v svetovanje pa je bilo vključenih 333 udeležencev od načrtovanih 120. Sodelovali smo predvsem s podjetji Dana, d. d., Mirna, Kovinotehna MKI, d. o. o., Adria Mobil, d. o. o., Pošta Slovenije, Revoz, d. d., in Tilia, d. d.

Aktivnost je po zaključku prešla med redne naloge Svetovalnega središča Novo mesto. Hkrati pa se je RIC Novo mesto vključil v projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011, podprojekt: Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja, za aktivnost: Razvoj orodji in pripomočkov za ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja, ki ga je vodil ACS.
V obdobju september 2010–december 2011 smo tako testirali e-portfolio, ki ga je razvil ACS, sodelovali pri opredelitvi faz, orodij in metod pri v postopku vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, podali smo mnenje k umestitvam t. i. svetovalca za vrednotenje v dejavnost svetovalnih središč in pilotno uvajali vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja v dejavnost CVŽU. V pilotno skupino je bilo vključenih 21 udeležencev. Rezultati pilotne izvedbe so bili predstavljeni na zaključni konferenci projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja (Ljubljana, december 2011).

Portal projekta (www.cvzu-dolenjska.si)

V okviru projekta smo razvili spletni portal www.cvzu-dolenjska.si, ki na enem mestu promovira aktivnosti projekta ter možnosti za učenje v celotni JV regiji.

Portal, ki ga RIC Novo mesto po koncu projekta vzdržuje z lastnimi sredstvi še naprej, je sestavljen iz spletne strani in spletne učilnice. Po zaključka projekta je spletno stran vzdrževal partner LokalPatriot, od 1. 1. 2014 dalje pa jo vzdržuje RIC Novo mesto. Namenjena je predstavitvi projekta, posameznih aktivnosti in informiranju prebivalcev regije o ciljih Centra VŽU. V levem meniju so predstavljene izobraževalne možnosti v regiji (bazo smo izdelali strokovni delavci v projektu), v desnem meniju pa so projektne aktivnosti, posamezna gradiva projekta, objave v medijih in izdelani promocijski materiali projekta, prikazana pa je tudi regijska razporeditev dejavnosti v projektu.

Spletno učilnico oz. E-campus je do konca leta 2012 gostovalo in vzdrževalo podjetje B2, nato pa smo gradiva projekta prenesli v spletno učilnico projekta pri RIC-u Novo mesto.

Na portalu je bilo v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 skupno zabeleženo 99.742 obiskov spletne strani, kar pomeni povprečno 45,50 obiskov na dan. Od tega je vsak povprečno pogledal 2,86 podstrani, kar pomeni skupno 285.699 pogledov strani. Portal je tako velikemu deležu prebivalcev naše regije omogočal brezplačno podporo pri vseživljenjskem učenju.

Vodja projekta je bila Marjeta Gašperšič. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Gradiva

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media