Slovenska romska pot

V obdobju od novembra 2021 do februarja 2023 Ministrstvo za kulturo ter Evropski socialni sklad sofinancirata projekt z naslovom Slovenska romska pot, ki je namenjen večji socialni vključenosti Romov na področju kulture. Vodilni partner v projektu je Združenje Epeka, ostali partnerji pa so poleg RIC-a Novo mesto še Slovenski etnografski muzej, Romski akademski klub in RIS Rakičan.

Namen projekta je zasnovati Romsko pot, ki bi v prihodnje lahko razširila turistično ponudbo Slovenije ter pozitivno vplivala na prepoznavnost in ohranjanje romske kulturne dediščine.

V okviru projekta bo tako izvedenih 5 usposabljanj za ciljno skupino odraslih Romov, katerih ključna cilja sta krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost. Vsak sklop usposabljanj zajema 40 pedagoških ur. Posamezen partner v projektu bo za ciljno skupino Romov izvedel usposabljanja s področja kulturne produkcije (izvaja Združenje Epeka), s področja glasbe (izvaja RIC Novo mesto), s področja plesa (izvaja Romski akademski klub), s področja fotografije / vizualnih umetnosti (izvaja RIS Rakičan) ter usposabljanja, povezana z razvojem produktov ob podpori katerih bi lahko promovirali romsko kulturno dediščino (spletna izobraževanja) (izvaja Slovenski etnografski muzej).

KREPITEV KOMPETENC OB PODPORI GLASBE

RIC Novo mesto bo v obdobju med 1. 1. in 30. 4. 2022 za ciljno skupino Romov izvedel 40-urni izobraževalni program z naslovom Krepitev kompetenc ob podpori glasbe.

Kot enega izmed pomembnih aspektov prepoznavamo potrebo po tem, da usposabljanja slonijo na aktivnostih oz. področjih, ki so pripadnikom romske skupnosti blizu in s katerimi se zmorejo poistovetiti, zato smo se odločili, da znotraj tematskega sklopa Krepitev kompetenc ob podpori glasbe, ciljne skupine podpremo z dodatnimi socialnimi, funkcionalnimi in medkulturnimi kompetencami, ki bi jih kasneje lahko podprle tudi pri samem približevanju trgu dela na področju kulture. Ob podpori aktivnosti se želimo osredotočiti na to, da bi pripadniki ciljnih skupin pridobili informacije in znanja, povezana z glasbo, pri čemer se želimo osredotočiti tako na romsko kulturo kot tudi na kulturo večinskega prebivalstva, s čimer želimo poudariti čezkulturno komponento aktivnosti, udeležencem pa v sklopu predavanj in delavnic približati pomen kulturnega udejstvovanja na področju glasbe. Usposabljanje bo zajemalo medsebojno povezane sklope, ki bodo naravnani tako teoretično kot tudi praktično, s čimer želimo spodbuditi proaktivnost vključenih Romov in krepiti njihovo samozavest, samopodobo in tekom celotne izvedbe usposabljanja vplivati na visok nivo njihove motivacije za sodelovanje znotraj srečanj.

VSEBINA PROGRAMA

Teoretičen del:

 • pomen glasbe,
 • zgodovinski razvoj glasbe,
 • prepoznavanje in razumevanje različnih glasbenih žanrov in funkcije le teh,
 • povezanost glasbe s kulturo in rituali,
 • vrste glasbe: romska glasba, klasična glasba, popularna glasba, svetovna glasba, ljudska glasba,
 • glasba kot sredstvo za komunikacijo in sporočanje,
 • glasbena in besedilna interpretacija,
 • osnoven uvid v teorijo glasbe: rokovanje z notnim črtovjem, partiturami, lestvicamimi, ritmi, tonalitetami, ipd.

Praktičen del:

 • spoznavanje in preizkušanje različnih glasbil,
 • samostojno ustvarjanje glasbil (tolkal in drugih preprostih glasbil),
 • spoznavanje in preizkušanje različnih tehnik petja,
 • obisk vsaj enega izmed koncertov, ki bodo v času izvajanja usposabljanja prirejeni v lokalnem okolju,
 • obisk glasbenega studia,
 • obisk glasbenika,
 • organizacija kulturnega glasbenega dogodka.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media