Svetovanje za odrasle 2015

Ime projekta: Svetovanje za odrasle 2015
Obdobje trajanja: 15. 4. 2015–31. 10. 2015
Vrednost: 28.645,83 eur
Financerja: Evropska unija iz Evropskega strukturnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Partnerji:

 • Razširjena projektna skupina:
 • RIC Novo mesto
 • Ljudska univerza Kočevje
 • Zavod za zaposlovanje, OS Novo mesto
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana – oddelek Novo mesto
 • SEP proizvodnja in storitve, d. o. o.

Ciljna skupina:

Prednostne ciljne skupine v okviru projekta so bili odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci.

Povzetek projekta

Namen projekta je bil opolnomočiti ranljive ciljne skupine in jih vključiti v izobraževanje ali pa jim pomagati na poti do pridobitve zaposlitve.

Cilji projekta so bili:

 • informirati  o možnostih izobraževanja in učenja ter zaposlitve v regiji in s tem višjo motivacijo za nadaljnje aktivnosti, pomagati pri oblikovanju jasnega cilja (kaj si stranke želijo na osebnem, poklicnem nivoju),
 • glede na potrebe vključiti v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja izdati mnenje (potrdilo) o razvitosti ključnih kompetenc (znanje tujih jezikov, računalništva, učenje učenja, načrtovanje kariere …), ki jim lahko pomaga pri iskanju zaposlitve ali napredovanju na delovnem mestu,
 • spremljati realizacijo aktivnosti in s tem nuditi podporo strankam pri uresničitvi njihovih ciljev (vključitev v formalno izobraževanje, pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo, vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja, zaposlitev).

Rezultati projekta

Na ravni neposrednega svetovalnega dela:

 • vključenih 215 udeležencev v svetovanje (izvedenih  500 svetovalnih storitev),
 • izdanih 84 potrdil o izvedenih postopkih UVNPZ ter mnenje o razvitosti kompetenc,
 • 22 % strank vključenih v javno veljavno izobraževanje/usposabljanje ali pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino (vključili so se predvsem v program osnovne šole za odrasle, srednješolske programe za odrasle ali pa programe za pridobitev NPK),
 • 6 % se je vključilo v programe  (in/ali pa v postopek UVNPZ) za pridobitev certifikata iz znanja računalništva ali tujega jezika ali pridobitev druge javne listine,
 • 66 % strank vključenih v druge oblike izobraževanja/usposabljanja, predvsem v aktivnosti v središču za samostojno učenje, tečaje računalništva, predvsem brezplačne možnosti, ki obstajajo v okolju z namenom pridobitve oz. nadgradnja znanj in veščin za večjo konkurenčnost na trgu dela, delo in/ali osebni razvoj,
 • 4 % strank se je z našo pomočjo zaposlilo.
 • Poleg neposrednega svetovalnega dela smo v projektu realizirali tudi naslednje rezultate:
 • Izdelan svetovalni pripomoček Moj načrt.
 • Izvedeni dve 4-urni usposabljanji za svetovalce in partnerje o postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.
 • Izvedenih 8 animacijskih delavnic za vključitev ciljnih skupin v svetovanje.
 • Realiziranih 29 objav v različnih medijih.
 • Izvedene evalvacije dela z naročniki projekta, vključenimi partnerji in strankami.

Vodja projekta je bila Tina Strnad. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Priponke - dokumenti:

Arhiv projektnih novic

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015.«

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media