Temeljne kompetence 2023 - 2029

V letih 2023 do 2029 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus, sofinancirata izvajanje izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc.
V Jugovzhodni regiji projekt v konzorciju izvajamo CIK Trebnje kot nosilec, partnerji pa smo RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Šolski center Novo mesto.

Trajanje projekta: 13. 10. 2023 – 30. 6. 2029

Namen projekta: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj projekta: pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Predmet projekta: sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina: so odrasli po ZIO-1.
Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
- nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj),
- aktivni, ki so stari 55 let ali več,
- tujci,
- zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Izvajali  bomo različne izobraževalne programe:

JAVNOVELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

1. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU):
 • UŽU Beremo in pišemo skupaj
 • UŽU Most do izobrazbe
 • UŽU Moj korak
 • UŽU Izzivi podeželja
 • UŽU Delovno mesto
 • UŽU Razgibajmo življenje z učenjem

2. Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
3. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev
4. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle
5. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI za odrasle za:

 1. sporazumevanje v slovenskem jeziku
 2. sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh A1- B2
 3. pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošneizobraženosti

 4. pridobivanje digitalnih kompetenc
 5. Programi za uporabo načel HACCP2 sistema
 6. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
 7. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov
 8. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka

Opravljanje izpitov: udeleženci, ki v okviru projekta uspešno zaključijo programe: Slovenščina kot drugi in tuji jezik, programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega in tujih jezikov ter programe priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka, se lahko sofinancira tudi stroške za enkratno opravljanje izpitov:
po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na vstopni ravni

 • po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
 • po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni
 • po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti
 • strokovna izpita iz upravnega postopka
 • izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika.

Trajanje programov:

 • usposabljanje po javnoveljavnih programih obsega 100 pedagoških ur,
 • usposabljanje po neformalnih programih 40 obsega pedagoških ur
 • usposabljanje po programih za pripravo na izpit pa 30 pedagoških ur

 Izvedba programov: Programe bomo izvajali v skupinah po 12 udeležencev.  

 Zaključek programa: udeleženec uspešno zaključi program, če je prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa. Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programih neformalnih izobraževalnih programih prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu. 
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnem programu, prejmejo javnoveljavno potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov.

Rezultati projekta: v obdobju od 13.10.2023 do 30.6.2029 bomo v različne izobraževalne programe vključili najmanj  2.675 udeležencev, od tega bo vsaj 301 udeleženec prejel kvalifikacijo. Skupaj načrtujemo izvedbo 286 izobraževanj.

Vrednost projekta: 1.859.786,89€, od tega 1.580.818,86€ podpora EU.

Več informacij:

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Katarina Rožman
07 393 45 65, 031 701 191
katarina.rozman@ric-nm.si 

Maša Slana
05 907 57 16
masa.slana@ric-nm.si


Spletna stran evropske kohezijske politike: Evropski strukturni in investicijski skladi

Operacija je sofinancirana v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.
Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media