Dobra komunikacija – pot do uspeha

Opis programa

Program krepi znanja in spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za osebno izpolnitev in razvoj, uspešno delo, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev. Udeleženci programa se bodo seznanili z vrstami komunikacij. Ugotovili bodo, kakšni so cilji, namen in funkcija komunikacije. Spoznali bodo napake v stilu komuniciranja, ki ga imajo, ter se naučili načel kvalitetnega pisnega komuniciranja. Krepili bodo znanje pravil pisnega in jezikovnega izražanja, telesne in besedne govorice, veščin pasivnega in aktivnega poslušanja, spoštovanja sogovornikovih vrednot in poznavanja poslovnega bontona. Naučili se bodo uporabiti IKT tehnologijo kot pripomoček za pisno komuniciranje. Razvili bodo kompetence sporazumevanja v maternem jeziku, digitalne pismenosti, socialne in državljanske kompetence, spoštovanja človekovih pravic ter učenje učenja.      

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa 

  1. Splošno o komunikaciji, zakoni komuniciranja in motnje v komunikaciji.
  2. Besedno in nebesedno komuniciranje.
  3. Govorica telesa.
  4. VAKOG komunikacija.
  5. Načela dobrega pisanja in pogoste slogovne napake.
  6. Besedilne vrste.
  7. Najpogostejše pravopisne napake.
  8. Elektronska sporočila.
  9. Bonton v vsakdanji rabi.
  10. Medkulturna komunikacija.

 Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Dobra komunikacija – pot do uspeha

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media