Komunikacijski mostovi

Opis programa

Komunikacija je osnova človeškega sobivanja, je način prenosa kulture iz generacije na generacijo, je spretnost in možnost za preseganje medgeneracijskih in medkulturnih prepadov. Preseganje teh prepadov je možno s seznanjanjem z razlogi za razlike ter učenjem novih poti medosebne komunikacije. V programu udeleženci krepijo socialne in državljanske kompetence, kompetence digitalne pismenosti in kompetenco učenje učenja. Cilj programa je krepitev znanj in spretnosti, ki jih starejši zaposleni potrebujejo za osebno izpopolnitev in socialno vključenost.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Vrednote (delavnici Moji motorji v življenju in Vrednote nekoč in danes).
  2. Posebnosti besedne in nebesedne komunikacije in pomen govorice telesa (delavnice: Nemogoče je nekomunicirati, Moje roke so besede, Moje besede so barve).
  3. Medgeneracijske razlike (predstavitev značilnosti posameznih generacij, delavnica Kateri generaciji pripadam in kateri generaciji pripadajo moji bližnji).
  4. Medkulturna komunikacija (delavnica Kulturne razlike).
  5. Sodobne komunikacijske možnosti (delavnice Kako deluje internet, Kako deluje svetovni splet, Kako delujejo socialna omrežja, Elektronska pošta, Pasti elektronskega komuniciranja, Kaj mi prinaša in kaj mi jemlje elektronsko komuniciranje).

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni. 

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Komunikacijski mostovi

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media