Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe - UŽU MI
  Cilj programa je omogočiti posamezniku, da obnovi in pridobi temeljno znanje in spretnosti za lažje osvajanje nove učne snovi in napredovanje v formalnem izobraževanju. Ciljna skupina so zaposleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto - UŽU MDM
  Cilj programa je razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak - UŽU MK
  Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in kakovosti življenja. Ciljna skupina so zaposleni s posebnimi potrebami oziroma odrasli, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja - UŽU IP
  Cilj programa je omogočiti pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo udeleženci lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so zaposleni, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj - UŽU BIPS
  Cilji programa je pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Ciljna skupina so zaposleni starši in stari starši.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem – UŽU RŽU)
  Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju in na delovnem mestu, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so starejši zaposleni odrasli, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame
  Cilji programa so spodbujati: razvoj bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna skupina so zaposleni v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
  Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna skupina so zaposleni govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev in so dosegli različne stopnje izobrazbe.
 • Začetna integracija priseljencev - ZIP
  Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media