Večnamenski romski center Novo mesto

Romano center bogo lače nameni Novo mesto

"Dve stvari sta, ki ju je treba ločevati: človek in družba. Preden se zgražaš nad družbo, se vprašaj, če si kot človek res storil svojo dolžnost."  Rihard Jakopič

Večnamenski romski center Novo mesto (VNRC Novo mesto) je začel delovati v oktobru 2017 in se zaključil v septembru 2021. Center je bil enotna vstopna točka za Rome, romski aktivator pa povezovalni člen tako med institucijami kot vsebinami na področju lokalne uprave, sociale, zaposlovanja, izobraževanja, kulture, enakih možnosti in zdravja.

V VNRC so se izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti pa je bil zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Pri izvajanju aktivnosti smo zaposleni, izvajalci, prostovoljci in partnerji postavili pomembne mejnike:

  • Sodelovali z različnimi deležniki (lokalna skupnost, romska društva, združenja, institucije, ministrstva, mediji …)
  • Spremljali in evalvirali aktivnosti, predvsem s spremljanjem zadovoljstva udeležencev in deležnikov z aktivnostmi
  • Informirali in obveščali pripadnike romske skupnosti in splošno javnost o aktivnostih in dogodkih v centru in izven njega
  • Promovirali center s strokovnim (so)delovanjem v lokalnem okolju in tudi širše (okrogle mize, posveti, strokovni dogodki, konference, formalnimi in neformalnimi srečanji…)
  • Izvajali aktivnosti za skupine in posameznike (predstavitve, delavnice, učna pomoč, igre, športni, družabni in kulturni dogodki, organizacija različnih akcij v okolju, svetovanje, usposabljanje …)

Pri aktivnostih je sodelovala mreža partnerskih institucij VNRC Novo mesto, ki izhaja iz obstoječe mreže partnerskih institucij, ki jo v RIC-u negujemo že vrsto let in zagotavlja povezovanje med programi in dopolnjevanje za doseganje večje učinkovitosti posameznih ukrepov in projektov. Poleg partnerskih sodelovanj smo spodbujali tudi medresorska sodelovanja z ministrstvi (npr. Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zdravje …), vladnimi in nevladnimi organizacijami, društvi, forumi … .

UTRINKI NAŠEGA DELA:

V večletnem projektu smo realizirali mnogo zastavljenih ciljev v sodelovanju s člani romske skupnosti. Kako smo to naredili, si oglejte v naši predstavitvi. Več zanimivosti o izpeljanih aktivnostih najdete tudi na Facebook-u Večnamenski romski center Novo mesto

INFORMACIJE o projektu:

Brigita Herženjak, vodja projekta
031 592 448
brigita.herzenjak@ric-nm.si

VNRC sta delno financirala Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si). Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media