Naj bodo vaše spretnosti odločilne

REVEAL - Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning (Priznavanje izkušenj, Potrjevanje izkušenj, dosežkov in učenja)

 Priznavanje neformalno pridobljenega znanja prek lokalnih mrež priznavanja (LRN - Local Recognition Networks), kar je glavna tema projekta mednarodnega REVEAL, v katerem je RIC Novo mesto vključen kot partner, lahko posameznikom, podjetjem, oblikovalcem politike in širši skupnosti prinese vrsto koristi, saj pomaga ustvariti bolj usposobljeno in inovativno delovno silo ter spodbuja gospodarski in družbeni razvoj.

Na splošno številne raziskave v evropskem in slovenskem prostoru kažejo, da je bil pri priznavanju in potrjevanju neformalnih in priložnostnih učnih izkušenj v EU sicer dosežen napredek, vendar je še vedno potrebna večja ozaveščenost in razumevanje med posamezniki in delodajalci, pa tudi preglednejši postopki priznavanja ter več sredstev namenjenih temu področju. Za reševanje tega vprašanja je pomembno prikazati in oblikovati najboljše prakse, ki jih bodo lahko uporabljale lokalne mreže za priznavanje (LRN) na podlagi sodelovanja med lokalnimi zainteresiranimi stranmi, jasnih meril za priznavanje, osredotočenosti na rezultate ter prilagojenega vrednotenja kot podpora vseživljenjskemu učenju. Ključno je, da se razprave o vrzeli v znanju in spretnostih spremenijo z negativnega vidika v pozitivni vidik: vrzel kot priložnosti za odkrivanje in razvoj znanj in spretnosti.

Mednarodni projekt REVEAL temelji na obstoječih in nastajajočih praksah s podporo t. i. digitalnih značk (Open badges). Uporabili smo jih za socialno inovacijo, in sicer za razvoj novega orodja iREVEAL, ki pomembno prispeva k odstranjevanju ovir pri priznavanju, spodbujanju novih učnih in poklicnih poti, ki temeljijo na resničnih življenjskih izkušnjah.  Obenem krepijo zmožnost, da neformalno priznavanje postane VIDNO.

Pričakovani učinki projekta so lahko večplastni, vplivajo lahko tako na posameznika kot skupnost. Posameznikom lahko projekt omogoči, da svoje spretnosti, znanje, stališča in vrednote pridobijo in aktivirajo v lokalnih mrežah za priznavanje in vrednotenje znanja. To jim lahko odpre nove priložnosti za ekonomsko in socialno vključevanje oz. izboljšanje njihovega trenutnega položaja. Skupnost in posameznik delujeta z roko v roki. Priznanje skupnosti znotraj LRN kot celote lahko pozitivno vpliva na priznanje njenih članov in obratno – priznanje posameznikov zunaj meja njihove skupnosti lahko pozitivno vpliva na prepoznavnost skupnosti kot celote. Dolgoročne koristi vidimo predvsem v ustvarjanju in vzdrževanju odprte in učeče se družbe, v kateri se prepoznajo in vrednotijo prispevki njenih članov, kar bo pozitivno vplivalo na socialno kohezijo in blaginjo vseh.

 V projektu sodeluje poleg RIC Novo mesto še pet partnerjev iz Francije, Belgije, Nizozemske, Grčije in Italije. Projekt se zaključi konec avgusta 2023, ko bodo tudi objavljeni vsi rezultati projekta.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media