Zaživimo v novi državi

Opis programa

Za učinkovito vključitev priseljencev v novo državo je ključna njihova ekonomska vključitev, izobraževanje pa je predpogoj za vse ostale vrste uspešnega vključevanja priseljencev v življenje v novi državi (sociokulturno, psihološko, politično vključevanje). Program priseljencem daje spodbudo in motivacijo za izobraževanje. Poleg nadgradnje znanja slovenskega jezika priseljenci krepijo tudi funkcionalno pismenost. Program udeležence spodbuja k večji sposobnosti prepoznavanja tistih kompetenc, ki jih nujno potrebujejo na sedanjem delovnem mestu ali za pridobitev zaposlitve ter tudi k pridobivanju računalniške pismenosti, ki je nuja za uspešno delovanje v sodobni družbi. Udeleženci pridobijo oz. razširijo predvsem jezikovne kompetence (sporazumevanje v slovenskem jeziku), socialne kompetence (komunikacija, poznavanje različnih institucij) ter digitalno pismenost (računalniške veščine).

Programse izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Spoznajmo program.
  2. Osvežimo znanje slovenskega jezika.
  3. Znanja za večjo funkcionalno pismenost.
  4. Spoznavanje nove dežele in kraja, kjer živim.
  5. Načrtovanje kariere.
  6. Poklic, delo, iskanje zaposlitve.
  7. Moja znanja in izkušnje.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.
Pogoj: osnovno znanje slovenskega jezika, osnovna pismenost v latinici.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Zaživimo v novi državi

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media