Večnamenski romski center Novo mesto

Romano center bogo lače nameni Novo mesto

"Dve stvari sta, ki ju je treba ločevati: človek in družba. Preden se zgražaš nad družbo, se vprašaj, če si kot človek res storil svojo dolžnost."  Rihard Jakopič

Večnamenski romski center Novo mesto (VNRC Novo mesto) je enotna vstopna točka za Rome, romski aktivator pa povezovalni člen tako med institucijami kot vsebinami na področju lokalne uprave, sociale, zaposlovanja, izobraževanja, kulture, enakih možnosti in zdravja.

Center je začel delovati v oktobru 2017, aktivnosti pa bo izvajal vse do konca septembra 2021. Najdete nas na Topliški cesti 2, v prostorih RIC-a Novo mesto, v drugi etaži.

Center je odprt vsak delavnik med 8.00 in 16.00. Posamezne aktivnosti bomo izvajali tudi v drugih terminih (popoldanski, sobota, prazniki), zato spremljajte naše mesečne objave aktivnosti na oglasni deski in Facebook strani centra.

V VNRC se izvajajo aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov in pripadnic romske skupnosti v Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti pa je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Pri izvajanju aktivnosti smo zaposleni, izvajalci, prostovoljci in partnerji postavili pomembne mejnike:

  • Korektno sodelovanje z različnimi deležniki (lokalna skupnost, romska društva, združenja, institucije, ministrstva …)
  • Sprotno spremljanje in evalviranje aktivnosti, predvsem s spremljanjem zadovoljstva udeležencev in deležnikov z aktivnostmi
  • Pogosto sprotno informiranje in obveščanje pripadnikov romske skupnosti in splošne javnosti o aktivnostih in dogodkih v centru in izven njega
  • Aktivno promoviranje centra s strokovnim (so)delovanjem v lokalnem okolju in tudi širše (okrogle mize, posveti, strokovni dogodki, konference, formalnimi in neformalnimi srečanji…)
  • Kakovostno izvajanje aktivnosti za posameznike (predstavitve, delavnice, učna pomoč, igre, športni, družabni in kulturni dogodki, organizacija različnih akcij v okolju, svetovanje, usposabljanje …)

Pri aktivnostih sodeluje mreža partnerskih institucij VNRC Novo mesto, ki izhaja iz obstoječe mreže partnerskih institucij, ki jo v RIC-u negujemo že vrsto let in zagotavlja povezovanje med programi in dopolnjevanje za doseganje večje učinkovitosti posameznih ukrepov in projektov. Poleg partnerskih sodelovanj spodbujamo tudi medresorska sodelovanja z ministrstvi (npr. Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zdravje …), vladnimi in nevladnimi organizacijami, društvi, forumi … .

URADNE URE:

Vsak delavnik od 13.00 do 14.30 v prostorih VNRC Novo mesto, na Topliški cesti 2, v prostorih RIC-a Novo mesto, v drugi etaži.

INFORMACIJE:

Brigita Herženjak, vodja projekta
07 393 45 56
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Ksenija Hočevar, romska aktivatorka
05 907 57 14
ksenija.hocevar@ric-nm.si  

Več informacij in novičk najdete tudi na Facebook-u Večnamenski romski center Novo mesto

VNRC delno financirata Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media