Ekspertna zunanja evalvacija

Aprila 2013 smo se prijavili na razpis Andragoškega centra Slovenije (ACS) za sodelovanje v projektu EZE, ki je namenjen ekspertnemu zunanjemu potrjevanju kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah na izbranih področjih kakovosti. Razpisani sta bili področji notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter podpora udeležencem v izobraževanju.

Po navodilih ACS smo pripravili samooceno za obe področji, ki jo je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric pregledala, na tej podlagi pripravila prvo oceno doseganja opredeljenih meril kakovosti in izbrala subjekte ter vprašanja zanje, ki jih je skupina nato predstavila na obisku v RIC-u Novo mesto v oktobru 2013.

Na podlagi pregledane samoocene in obiska je skupina evalvatoric pripravila poročilo, v katerem so zajete ugotovitve – katere so močne točke pri obravnavnih področjih in je zato pomembno, da jih še krepimo, omenjene so pa tudi manj razvite, šibke ali nerazvite dejavnosti oz. procesi. Evalvatorice so pripravile tudi priporočila in predloge za nadaljnji razvoj kakovosti na evalviranih področjih.

Ocena ekspertnih zunanjih evalvatoric je, da smo v zadnjih letih zelo dobro razvili notranji sistem kakovosti – odlikuje ga sistematičnost, celovitost in umeščenost v vse delovne procese. Odlikuje se po jasni viziji, po ravnanju v skladu z opredeljenim poslanstvom in vrednotami, po tem, da načrtujemo kakovost za več let vnaprej in jo nato tako tudi udejanjamo. Prepoznale so, da je kakovost del naše redne dejavnosti.

Ugotovitve ekspertne zunanje evalvacije o podpori, ki jo nudimo udeležencem izobraževanja oz. potencialnim udeležencem, kažejo, da smo dosegli že zavidljivo raven. Mreža strokovnih sodelavcev, organizatorjev izobraževanja, učiteljev in svetovalcev omogoča, da vsak posameznik dobi podporo, ki jo potrebuje, da doseže svoj izobraževalni cilj. Pred nami pa je naslednji razvojni korak, saj želimo razviti oblike podpore udeležencem, s katerimi bomo še bolj aktivno poskrbeli, da bo čim več vpisanih v programe tudi uspešno zaključilo izobraževanjem ter si pridobilo čim bolj kakovostno znanje.

Na podlagi zahtev standarda ISO 9001 in ugotovitev Poročila o ekspertni zunanji evalvaciji bomo v prihodnjih letih v komisiji za kakovost in celotnem kolektivu načrtovali in izvajali izboljšave na področju kakovosti. Zastavili smo si cilj, da bomo v naslednjih korakih razvoja področja kakovosti povezali zahteve različnih standardov, in sicer standarde ISO 9001, standarde po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje in standardu ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih.

Dokumenti

Povzetek Poročila o ekspertni zunanji evalvaciji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media