Ekonomski tehnik (PTI)

Tudi v tem šolskem izvajamo program poklicnega tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik, ki je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. Program je prilagojen izobraževanju odraslih in traja dve leti. Zaključi se s poklicno maturo, ki zajema pisni in ustni izpit iz slovenščine, gospodarstva, matematike ali tujega jezika (po izbiri slušatelja) ter izdelek oziroma storitev in zagovor. Poklicno maturo lahko udeleženci v izobraževanju odraslih opravljate v dveh delih in v treh rokih: spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. Po uspešnem zaključku pridobite naziv ekonomski tehnik/ekonomska tehnica. Najboljšemu na poklicni maturi povrnemo polovico stroška poklicne mature.

Po zaključku izobraževanja lahko nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal poklicno šolo smer trgovec ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Ob vpisu je potrebno priložiti:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji ...).

Na osnovi javnih listin in drugih dokazil lahko uveljavljate priznavanje primerljivega formalno in neformalno pridobljenega znanja. Obvezno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu se vam lahko prizna, če imate ustrezne delovne izkušnje.

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Drugo
Slovenščina Projekti in poslovanje podjetji Praktično izobraževanje na šoli
Matematika Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Tuji jezik I Komercialno poslovanje Interesne dejavnosti
Tuji jezik II Finančno poslovanje Odprti kurikul
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija ali sociologija
Kemija
Biologija

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media