Pogled nazaj

Začetek in 10 let (1998/1999)

V šolskem letu 1998/1999 smo se verificirali za izvajanje programov Srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec, srednjega strokovnega izobraževanja Ekonomski tehnik ter poklicno-tehniškega izobraževanja Ekonomski tehnik pti.

V prvih desetih letih smo v program Trgovec vpisali 464 udeležencev, v programa Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik pti pa 587 udeležencev. Program Ekonomski tehnik je uspešno zaključilo 275 do takrat vpisanih udeležencev, program Trgovec pa 371 udeležencev.

Prenova programov (2008/2009) in (2010/2011)

Na področju srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja smo v letih 2008/2009 in 2010/2011 vpeljali in prenovili dosedanje programe. Novosti v prenovljenih programih so modularno zasnovan program, povezovanje praktičnega, strokovnoteoretičnega in splošnega izobraževanja ter nov način preverjanja in ocenjevanja znanja.

Glavni cilji novih oz. prenovljenih programov so večja programska prožnost, celostni pristop pri pripravi poklicnih standardov, povezovanje teorije in prakse – v ospredju je udeleženec, ki se pripravlja na uspešno opravljanje poklica, se osebnostno razvija in pripravlja na nadaljnje izobraževanje.

Večina udeležencev pri nas uspešno zaključi šolanje, ker jim omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju, vedno izdelamo osebni izobraževalni načrt, skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v izobraževalnem procesu ter uspešno uporabljamo elektronsko redovalnico (e-indeks).

Izvedba programov poteka kot kombinacija različnih skupinskih in individualnih organizacijskih modelov, pri čemer so prilagoditve in postopki pri njihovem določanju odvisni od analize potreb vpisanih udeležencev.

V programe srednjega izobraževanja smo v šolskem letu 2008/2009 od 90 evidenčno prijavljenih vpisali 83 udeležencev (16 udeležencev ZRSZ). Izobraževanje je zaključilo 14 udeležencev (1 udeleženka ZRSZ).

V šolskem letu 2009/2010 se je vpisalo 86 udeležencev, izobraževanje pa zaključilo 26 udeležencev. V šolskem letu 2010/2011 je bilo vpisanih 86 udeležencev, izobraževanje pa je zaključilo 15 udeležencev.

Uvedba e-učilnice in e-zbornice (2011/2012)

V programe srednjega izobraževanja smo v šolskem letu 2011/2012 od 80 evidenčno prijavljenih vpisali 76 udeležencev (6 udeležencev ZRSZ). Izobraževanje je zaključilo 30 udeležencev.

Kljub temu da se nam je vpis v zadnjih letih zmanjševal, smo zaznali, da se težišče komunikacije in učnih priložnosti vse bolj usmerja v elektronske medije, zato smo se odločili, da uvedemo spletno učilnico, ki bi služila kot podpora udeležencem naših izobraževalnih programov.

Kaj e-učilnica omogoča?

  • informiranje in obveščanje udeležencev z novostmi v programu,
  • dostop do e-gradiv, gradiv za samostojno učenje in izpitnih gradiv za posamezen predmet,
  • zbirko obrazcev in navodil,
  • elektronsko oddajo vlog, seminarskih in projektnih nalog,
  • objavo urnikov,
  • objav rednih ter izrednih izpitnih rokov.

V RIC-u Novo mesto smo v različnih projektih že izdelali gradiva za samostojno učenje, ki jih uvajamo v programe, preko e-učilnice pa je dostop omogočen vsakomur. Na voljo so tudi brezplačna e-gradiva, ki so nastala v projektih CVŽU Dolenjska, SNIO in ET-struct.

Spletna učilnica je uspešno zaživela takoj v začetku šolskega leta 2012/2013.

Zlata maturantka (2012/2013)

V šolskem letu 2012/2013 je program Trgovec in Ekonomski tehnik obiskovalo 55 udeležencev izobraževanja odraslih, 15 udeležencev je program tudi uspešno zaključilo. Rezultati poklicne mature so bili v tem šolskem  letu v povprečju za 20 % boljši kot so rezultati ostalih slovenskih šol.

Še posebej pa smo ponosni na udeleženko Tanjo Baća, ki je v enem šolskem letu opravila 28 izpitov, zaključila dva letnika z odličnim uspehom, na poklicni maturi pa dosegla vse točke in bila seveda prva zlata maturantka v zgodovini RIC-a. Na poklicni maturi 2012 je z izjemnim učnim uspehom maturo opravilo 1,7 % kandidatov; to so t. i. »zlati maturanti«. Na jesenskem roku poklicne mature je bil v izobraževanju odraslih poleg Tanje le en kandidat, ki je bil tako uspešen. Tanja se je na podelitvi še posebej zahvalila RIC-u, da ji je omogočil kvalitetna predavanja, gradiva, svetovanje ipd. ter učiteljem, ki so ji dali tudi nov zagon za nadaljnje izzive na življenjski poti.

Gimnazija on-line (2013/2014)

V programe srednjega izobraževanja se je v šolskem letu 2013/2014 vpisalo 56 udeležencev. Izobraževanje je zaključilo 13 udeležencev. Tako kot že nekaj zadnjih let smo izvajali programe Trgovec, Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik pti.

V tem šolskem letu pa smo v sodelovanju z Dobo začeli z izvajanjem programa gimnazije, ki je namenjen pridobivanju, dopolnjevanju in razširjanju znanja, potrebnega za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu. Ključnega pomena pri on-line šolanju (šolanje na daljavo) je sodobna informacijska tehnologija in on-line mentorstvo 7 dni v tednu v kombinaciji s celostno pedagoško podporo. Udeležencem pa smo omogočili tudi vpis v on-line maturitetni tečaj in on-line pripravo na maturo.

Manjši vpis, enak standard (2014/2015)

V programe srednjega izobraževanja se je v šolskem letu 2014/2015 vpisalo 47 udeležencev. Izobraževanje je zaključilo 5 udeležencev. Kljub zmanjšanemu vpisu glede na pretekla leta pa smo še vedno v vseh treh programih v šolskem letu 2014/2015 izvedli 1.950 ur programa.

O urnikih, izpitnih rokih in rezultatih, rokovnikih poklicne mature in zaključnega izpita, spremembah urnikov, odpadlih predavanjih, nadomeščanjih, skupnih srečanjih ipd. smo vsakodnevno obveščali v spletni učilnici, na spletni strani zavoda in na oglasni deski. Udeležencem smo pošiljali tudi pisne informacije ter jim omogočili osebne in telefonske stike vsak dan med 8. in 15. uro.

Med učitelji in zaposlenimi zavoda je izmenjava informacij potekala na sestankih andragoškega zbora in strokovnega aktiva, na individualnih srečanjih, po e-pošti in preko e-zbornice.

V šolskem letu 2014/2015 so se izpisali 3 kandidati, ki so bili vpisani v preteklih šolskih letih. Za vse vpisane udeležence smo pripravili osebne izobraževalne načrte. Njihovo napredovanje so spremljale svetovalke svetovalnega središča. Za vsak predmet/modul, ki se je izvajal, smo pripravili interno gradivo in ga objavili v spletni učilnici, redno smo spremljali tudi udeleženčevo prisotnost pri posameznem izpitu. Udeležence smo redno in pravočasno obveščali o odpadlih predavanjih in o nadomeščanjih. Iz njihove strani ni bilo nobenih pisnih pripomb.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media