Ekonomski tehnik (SSI)

Tudi v tem šolskem letu  izvajamo program srednjega strokovnega izobraževanja Ekonomski tehnik, ki je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami. Program je prilagojen izobraževanju odraslih in traja dve do štiri leta, odvisno od predhodnega že pridobljenega znanja. Izobraževanje zaključite s poklicno maturo, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz gospodarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika in izdelek oziroma storitev in zagovor. Poklicno maturo lahko v izobraževanju odraslih opravljate v dveh delih in v treh rokih, v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. Po uspešnem zaključku pridobite naziv ekonomski tehnik/ekonomska tehnica. Najboljšemu na poklicni maturi povrnemo polovico stroška poklicne mature.

Po zaključku izobraževanja lahko nadaljujete na višjih ali visokošolskih strokovnih študijskih programih.

Vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Ob vpisu je potrebno priložiti:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji ...).

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti Strokovni moduli Drugo
Slovenščina Poslovni projekti Praktično izobraževanje na šoli
Matematika Poslovanje podjetij Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Tuji jezik I Ekonomika poslovanja Interesne dejavnosti
Tuji jezik II Sodobno gospodarstvo Odprti kurikul
Umetnost Finančno knjigovodstvo
Zgodovina Komercialno poslovanje
Geografija Finančno poslovanje
Psihologija
Sociologija
Kemija
Biologija

 

 

 

 

 

 

 

Informacije:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media