Angleščina na ravni B2 (višja raven)

Ciljna skupina

Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja Zavoda RS za zaposlovanje in jih Območna služba Novo mesto napoti na izobraževanje ter:

  • želijo izboljšati svoj položaj na trgu dela,
  • potrebujejo znanje angleščine za opravljanje želenega poklica, zaposlitev ali samozaposlitev,
  • imajo predznanje angleščine na ravni B2 po CEFR oziroma nekoliko pozabljeno predhodno pridobljeno znanje na ravni B2, ki ga je potrebno obnoviti oziroma osvežiti.

 Cilji programa 

  • Povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih s področja Območne službe Novo mesto, vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje
  • Izboljšanje poznavanja sistema angleškega jezika na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski, besedotvorni in besedilotvorni ravni,
  • Izboljšanje sposobnosti za uspešno razumevanje govornih in pisnih besedil ter za govorno in pisno sporočanje v angleščini. 

Vsebina programa

  • Besedišče, ki je vezano na posamezne učne vsebine: vrednotenje svojega mnenja in utemeljitev odločitve; utemeljitev stališč v pogovorih o aktualnih družbenih temah; osvojitev idiomatskih izrazov; kratka ustna predstavitev določene teme; opisovanje občutkov, spominov, vtisov; argumentacija za in proti;
  • Slovnične strukture: ponovitev vseh glagolskih časov in oblik, modalni glagoli, tvorba besed, uporaba oblik nedoločnika in oblik s končnico –ing, primerjalne strukture, vezniki;
  • Pisno sporočanje: krajša poročila, povzetek, življenjepis, motivacijsko pismo;
  • Konverzacija: poslušanje, odzivanje na govor, zastavljanje vprašanj; razprave o zahtevnejših pogovornih temah (kulturne značilnosti in razlike, internet, razlika me ameriško in britansko  angleščino), razumevanje medkulturnih posebnosti. 

Trajanje izobraževanja

Program je trajal 60 ur, pri čemer so so vsebine programa v obsegu največ 18 ur oz. 30%  prilagodile predznanju udeležencev in potrebam na trgu dela.

Informacije:

Belinda Lovrenčič
07 393 4 553, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media