Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II. (UVRVIZ II.)

Ime projekta: Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II
Obdobje trajanja: 1. 9. 2011–31. 8. 2014
Vrednost: 1.675.860 eur
Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Partnerji:

Ciljna skupina:

Odrasli Romi (romski pomočniki, starši učencev in predšolskih otrok), romski otroci in romski učenci, strokovni delavci osnovnih šol in vrtcev, vodstva osnovnih šol in vrtcev

Povzetek projekta

Eden od pomembnih ukrepov za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja je delovanje romskega pomočnika v naseljih in šolah, ki ga je uvajal prvi projekt UVRVI v  obdobju od 2008 do 2010. Vključevanje romskega pomočnika v šole, ki imajo vključeno večje število romskih učencev, je pomembno prispevalo k večji prisotnosti romskih učencev pri pouku ter k povečanju stikov učencev romskih staršev s šolo. Poleg tega si je enaintrideset (31) pripadnikov romske skupnosti pridobilo znanja za  doseganje standardov, ki jih predpisuje nacionalna poklicna kvalifikacija za romskega pomočnika.

S projektom UVRVI II smo vplivali na kakovost dela romskih pomočnikov, saj cilj zgolj obiskovanje pouka ni več dovolj. Glavni cilji projekta so bili uspešnejše doseganje standardov znanja romskih učencev v osnovnih šolah, zmanjševanja osipa romskih otrok in romskih učencev v vrtcih in osnovnih šolah ter zagotovitev čim višje stopnje prehodnosti iz osnovne v srednjo šolo, omogočiti učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja Strategija vzgoje in izobraževanja v republiki Sloveniji. S tem namenom smo zagotovili nadaljnjo zaposlitev romskih pomočnikov. Njihovo delo obsega predvsem neposredno sodelovanje pri pouku in pomoč otrokom v dogovoru s strokovnimi delavci šole, pomoč učencem pri odpravljanju jezikovnih težav (v slovenskem in romskem jeziku/dialektu), pomoč učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli pri domačih nalogah, ugotavljanje potreb otrok pri njihovem vključevanju v okolje in pomoč pri tem, skrb za vključevanje romskih učencev v pouk in aktivno sodelovanje pri pouku, spodbujanje otrok k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih šole in vrtca, pomoč staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca, spodbujanje romskih staršev oz. skrbnikov k čim boljšemu sodelovanju s šolo/vrtcem, motiviranje otrok in staršev oz. skrbnikov za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo, spodbujanje otrok in staršev za pridobitev poklica idr.

Romski pomočniki so se v okviru projekta usposabljali za delo v šolah in vrtcih in pridobitev višje stopnje izobrazbe.

Poleg tega smo posodobili model mobilne svetovalne službe za Rome, ki je namenjena spodbujanju Romov za večje vključevanje v izobraževanje, ozaveščanju odraslih in mladih o pomenu pismenosti, dokončanju osnovne šole in pridobitvi poklicne izobrazbe, nudenju pomoči staršem pri spodbujanju otrok za učenje in šolske aktivnosti, povečevanju stopnje funkcionalne pismenosti med odraslimi Romi idr. Oblikovali in pilotno smo izvedli programe za delo s starši, delavnice za promocijo poklicev in odpravljanje predsodkov ter razvili gradiva, ki so namenjena romskim pomočnikom kot pomoč pri delu in didaktične pripomočke za otroke in učence. Skupaj z učitelji in vodstvom šol smo oblikovali smernice za pripravo načrta vrtca in šole za večje vključevanje romskih staršev v delo šole in vrtca.

Rezultati projekta

  1. sofinanciranje dela 26 romskih pomočnikov z različno stopnjo izobrazbe za poln delovni čas v prvem šolskem letu izvajanja, v drugem šolskem letu 20 in v zadnjem šolskem letu izvajanja 20 romskih pomočnikov enakomerno geografsko porazdeljeno po območjih, kjer živijo Romi v Sloveniji;
  2. sofinanciranje dela projektnih timov z romskim pomočnikom v vrtcih (7) in osnovnih šolah (31);
  3. izdelana dva didaktična pripomočka;
  4. razviti in pilotno izvedeni programi za odrasle Rome in otroke;
  5. izvedeno usposabljanje romskih pomočnikov za dvig izobrazbene ravni (264 ur);
  6. izdelane smernice za pripravo načrta osnovne šole in vrtca, s katerim šola ali vrtec določi aktivnosti z namenom učinkovitejšega vključevanja Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo (sodelovanje s starši otrok Romov, spoznavanje romske kulture, zgodovine in identitete ter odpravljanje stereotipov in predsodkov);
  7. dopolnjen model mobilne svetovalne službe za Rome

Vodja projekta je bila Marjeta Gašperšič, vodja projektne skupine v RIC-u Novo mesto. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Arhiv projektnih novic:

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju od 2007 - 2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

Dokumenti

Zbornik projekta UVRVI II
Smernice za pripravo načrta za učinkovitejše vključevanje otrok v VIZ
Program Šola za starše
Program Spoznajmo se
Program Spoznajmo se in odpravimo predsodke

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media