VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade

Septembra 2019 je postal RIC Novo mesto pomembna točka v JV regiji na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, njihove starše in strokovne delavce. S partnerji projekta, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova iz Maribora (vodilni partner), Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS ter Podjetniški inkubator Kočevje, zagotavljamo aktivnosti projekta na področju celotne vzhodne kohezijske regije.

Karierni razvoj razumemo kot stalni vseživljenjski proces razvojnih izkušenj, osredotočen na iskanje, pridobivanje in obdelavo informacij o sebi, zaposlitvenih in izobraževalnih alternativah, življenjskih stilih in možnostih vlog. Je proces, s pomočjo katerega ljudje lahko razumejo svet dela in svojo vlogo v njem; posameznik pa tekom kariernega razvoja oblikuje svojo delovno identiteto. Za razvoj in uresničitev tega karierne poti pri mladih pa je »VšečKAM in GREM« - Karierni center za mlade« aktivna, inovativna in podporna dejavnost  staršem in šolskemu sistemu.

Cilji projekta so: 

  • vzpostavitev štirih enot KCM za krepitev kompetenc karierne orientacije za šolajočo mladino v KRVS,
  • izboljšanje možnosti za vključitev v aktivnosti karierne orientacije za organizacije in posameznike,
  • opolnomočenje šolajoče mladine za samospoznavanje in načrtovanje kariere,
  • opolnomočenje staršev za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere,
  • izboljšanje odzivnosti mladih na potrebe na trgu dela,
  • okrepitev kompetenc svetovalnih delavcev za izvajanje karierne orientacija za šolajočo mladino,
  • vpeljevanje inovativnih in kreativnih pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino,
  • izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe na trga dela,
  • okrepitev sodelovanja med deležniki iz izobraževalne in gospodarske sfere.

Za mladino med 6. in 19. letom torej nudimo možnost individualnega informiranja, testiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovno pomoč in podporo pri kariernem odločanju.

Poleg individualnega svetovanja izvajamo skupinske delavnice za šolajočo mladino. V dogovoru s šolami ali organizacijami izvajamo delavnice spoznavanja poklicev,  spoznavanja osebnostnih lastnosti, izboljšanja veščin vodenja kariere, spoznavanja in razumevanja  trga dela. Na delavnicah uporabljamo različne sodobne in inovativne pristope in orodja. Izvedbe potekajo v sodelovanju s priznanimi slovenskimi strokovnjaki.

Posebna pozornost v projektu je namenjena tudi staršem šolajoče mladine in strokovnim delavcem. Skozi predavanja in podporne aktivnosti jim nudimo pomoč za lažje načrtovanje kariere otrok ter izvajamo strokovna delovna srečanja. V aktivnosti pa vključujemo tudi pomembne deležnike iz izobraževalne in gospodarske sfere.

Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, projekt pa je finančno podprt s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada. Projekt bo tekel do avgusta 2022.

MOŽNOST INDIVIDUALNEGA SVETOVANJA: Vse zainteresirane vabimo, da izkoristijo možnost individualnega svetovanja. Svetovanje poteka vsak ponedeljek med 16.00 in 20.00 uro (svetujemo, da se predhodno telefonsko ali z e-pošto najavite) v RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, pisarna 11.

KATALOGA AKTIVNOSTI PROJEKTA

Katalog aktivnosti za osnovne šole
Katalog aktivnosti za srednje šole

PROJEKTNI PARTNERJI

Podjetniški inkubator Kočevje
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA
Društvo Novus

INFORMACIJE

Tea Sulič
tea.sulic@ric-nm.si
00386 (0) 5 907 57 16

Tina Kržišnik
tina.krzisnik@ric-nm.si
00386 (0) 5 907 5718

Več informacij dobite na Facebooku VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade ali na Istagramu VšečKAM in GREM.

 FINANCERJI

»VšečKAM in GREM« - Karierni center za mlade delno financira Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Operacija se izvaja znotraj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media