Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih

V letih med 2020 in 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata usposabljanje zaposlenih, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (udeleženci NIPO), za izboljšanje kompetenc zaradi razvojnih potreb delodajalcev, zmanjšanja neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter razvoja svoje kariere, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Nosilec projekta je UPI—Ljudska univerza Žalec. Razvojno izobraževalni center Novo mesto pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, Ljudska univerza Krško, Zasavska ljudska univerza in Šolski center Velenje.

Časovni okvir: 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Vrednost projekta: 523.578,29 EUR

Cilji projekta:

 • uresničevanje načela vseživljenjskega učenja,
 • izboljšanje kompetenc udeležencev NIPO in s tem povečanja njihove zaposljivosti in mobilnosti,
 • izboljšanja kakovosti in učinkovitosti neformalnega izobraževanja, ki ga izvajajo udeleženci NIPO,
 • krepitev poklicne identitete udeležencev NIPO,
 • opolnomočenje udeležencev NIPO z novimi kompetencami - specifičnimi znanji, ki bodo odgovarjala tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodila k zmanjšanju neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevala k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi,
 • pripraviti strokovne podlage za sistematično spremljanje izobraževalnih potreb udeležencev NIPO.

V delu projekta, ki ga izvajamo v RIC-u Novo mesto, so načrtovani naslednji ključni dosežki:

 • izpeljali bomo 15 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja,
 • v programe bo vključenih 210 udeležencev.

 RIC Novo mesto trenutno omogoča izvajanje naslednjih programov:

 • Kombinirano učenje: priložnosti in izzivi
 • Izvajanje izobraževanja na daljavo
 • Usposobljen za delo z Romi v izobraževanju 
 • Dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami
 • Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje
 • Skrb zase v delovnem okolju in doma
 • Zdravi in vitalni na delovnem mestu
 • Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP
 • Uvod v NLP za izobraževalce odraslih

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Konzorciju, ki ga vodi UPI—Ljudska univerza Žalec, je bilo za izvajanje projekta v obdobju junij 2020 do oktober 2022 odobrenih 523.578,29 EUR.

Spletna stran MIZŠMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Spletna stran organa upravljanjaSlužba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Spletna stran evropske kohezijske politikeEvropski strukturni in investicijski skladi

Operacija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 

Več informacij:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Katarina Rožman
07 393 45 65, 031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media