Pogled nazaj

Svetovalno središče Novo mesto v 15-ih letih

RIC Novo mesto je bil aktivno vključen v ekspertno skupino za razvoj projekta ISIO (Informativna in svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih) že od samih začetkov, torej od idejnih zametkov projekta v letu 2000 pod okriljem Andragoškega centra Slovenije.

Model informativno-svetovalne dejavnosti v upravni enoti Novo mesto kot temeljno izhodišče dejavnosti je bil uradno potrjen v juliju 2001, slavnostna otvoritev našega središča pa v jeseni 2001. Svetovalno središče Novo mesto je postalo tako v mreži ISIO eno izmed 14 svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji, ki delujejo regionalno.

V letu 2005 se je z dopolnitvami modela dejavnost širila tudi v druge kraje v regiji ob podpori naših partnerjev, t. i. delo na dislokacijah (Trebnje, Žužemberk, Ribnica, Kočevje, Metlika, Šentjernej), s pomočjo mobilne dislokacije pa smo vseskozi pokrivali tudi druge kraje v regiji, kjer smo zaznali potrebe.

Od samega začetka delovanja pa do danes se je na naše središče obrnilo že več kot 20.000 odraslih, za katere smo opravili več kot 30.000 individualnih svetovalnih storitev. Poleg tega smo izvedli tudi več kot 630 skupinskih predstavitev o možnostih učenja v regiji ter delavnic za krepitev kompetence učenje učenja in pridobivanja veščin iskanja zaposlitve, v katerih je bilo vključenih več kot 6000 odraslih.

Več kot polovico strank je izvedelo za našo dejavnost preko partnerjev Svetovalnega središča ter preko medijev in s promocijskimi dogodki. Vse večji pomen v zadnjem času pa pridobiva tudi neformalna socialna mreža. Število udeležencev in število storitev se je iz leta v leto povečevalo, kar kaže tudi na vse večjo prepoznavnost Svetovalnega središča v regiji. Stranke se vračajo v svetovalno središče po pomoč, kar kaže na zadovoljstvo strank z našim delom ter na zaupno in prijetno okolje v svetovalnem središču.

Pri vsebini so prevladovale svetovalne storitve, povezane s formalnim izobraževanjem, z neformalnimi oblikami izobraževanja za delo, poklic in osebnih razvoj, vprašanja o opravljanju različnih izpitov, o financiranju izobraževanja, o možnostih zaposlitve, razvoja kariere idr.

Večina strank našega središča so stranke, ki potrebujejo največ podpore in spodbude, t. i. ranljive ciljne skupine, ki so hkrati tudi prednostne ciljne skupine v naši regiji: dolgotrajno brezposelni, ženske, osebe s posebnimi potrebami, priseljenci, osipniki, Romi, osebe na prestajanju zaporne kazni in priporniki, manj izobraženi, starejši zaposleni …

O dosežkih naših strank ter posredno o pomenu središča pa pričajo tudi naše stranke, dobitniki priznanj ACS za izjemne učne dosežke, kot sta Jože Pirh in Pavle Novak.

Razvoj dejavnosti in skrb za kakovost

V našem središču že 13. leto vlagamo tudi v razvoj dejavnosti in razvoj kakovosti v skladu z Modelom presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih, ki se je začel vpeljevati v središča v letu 2009 z namenom, da se dejavnost »nekoč« akreditira. Na skrbi za razvoj področja in strokovnost dela svetovalk kaže tudi 48 prispevkov svetovalk na strokovnih srečanjih ter 11 strokovnih posvetov, organiziranih na pobudo Svetovalnega središča Novo mesto.

V središču smo vseskozi razvijali tudi nove pristope, med drugimi smo razvili:

  • mobilno svetovalno službo za Rome po »outreach« pristopu in aktivnosti izvajali v romskih naseljih;
  • regijski Festival zaTE, kot največji izobraževalno-zaposlitveni dogodek v regiji, ki smo ga vpeljali v letu 2011 v soorganizaciji z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, z namenom ponuditi predvsem brezposelnim v regiji aktualne informacije o trgu dela, stike z delodajalci ter znanja in veščine, ki jih za to potrebujejo;
  • v letu 2011 smo uvedli tudi prostovoljno delo v svetovalno delo in s pomočjo naših 4 prostovoljk še dodatno obogatili naše aktivnosti;
  • v središča vpeljali tudi ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj (preko projekta UVNPZ, ki je tekel vzporedno) ter s tem posameznikom omogočili, da njihovo skrito znanje postane vidno.

Svetovalno središče Novo mesto kot regijsko središče in naša partnerska mreža

Svetovalno središče je tudi v vlogi povezovalnega člena različnih ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju. Na ta način skrbi za razvoj partnerskega omrežja, in sicer z namenom zagotavljanja celostnih in kakovostnih storitev ter načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju v mreži tako strokovnih kot strateških partnerjev, tj. organizacij za izobraževanje odraslih, ter organizacij, ki delujejo na področju razvoja človeških virov ter oblikovalci politik. V 15 letih smo izvedli več kot 40 sej partnerjev.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem našim partnerjem za dolgoletno partnersko sodelovanje, skupno soočanje z izzivi ter omogočanje uspehov tistim, ki to najbolj potrebujejo.

Dokumenti

Poročilo Informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih od leta 2002 do 2014

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media