Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022


V letih 2018 – 2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter ŠC Novo mesto, prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc, ki vključujejo:

 • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
 • sporazumevanje v tujih jezikih,
 • matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
 • učenje učenja,
 • socialne in državljanske kompetence,
 • samoiniciativnost in podjetnost,
 • kulturna zavest in izražanje.

Uresničevali jih bomo v različnih programih s področja komunikacije, finančne pismenosti, računalniške (digitalne) pismenosti, zdravja na delovnem mestu, učenja jezikov, učenja slovenščine za priseljence…

Jezikovni tečaji trajajo 50 ur, večina ostalih programov pa 40 ur, pri čemer se vsebina programa lahko prilagaja potrebam udeležencev in delodajalcev.

Trajanje projekta

14. 9. 2018–31. 10. 2022

Cilj projekta

Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina

Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Opis projekta

 • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
 • Programi so za vse udeležence brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
 • projektnem partnerstvu poleg CIK Trebnje, ki je vodja projekta, sodelujejo in nekatere programe izvajajo tudi: RIC Novo mesto, GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma in ŠC Novo mesto.

RIC Novo mesto trenutno omogoča izvajanje naslednjih programov:

 • Programi za izboljšanje računalniške pismenosti
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja - programi SNIO
 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost
 • Programi priprav za izpit iz slovenščine in prijave v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma drugih certifikatov
 • Drugi javno veljavni programi

 

Več informacij

Katarina Rožman
07 393 45 65, 031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Simona Pavlin
05 907 57 11
simona.pavlin@ric-nm.si

Skupaj z vami na poti do znanja in novih priložnosti. Danes za boljši jutri.

 

Projekt sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad in MO Novo mesto, ki pokriva neupravičene stroške projekta. Konzorciju, ki ga vodi CIK Trebnje, je bilo za izvajanje projekta v obdobju september 2018–oktober 2022 odobrenih 914.544,91 EUR.

Spletna stran MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Spletna stran organa upravljanja: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Spletna stran evropske kohezijske politike: Evropski strukturni in investicijski skladi

Operacija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media