Informacije za podjetja

V letih 2018–2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirata izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


Udeležba v programih je za udeležence in podjetje
brezplačna.

CILJNA SKUPINA so zaposleni, ki želijo izboljšati svoje kompetence, s poudarkom na starejših od 45 let. V vsaki skupini je lahko največ 30 % udeležencev mlajših od 45 let.

7JHtk-bvmvY


PONUDBA PROGRAMOV

Sofinancirani bodo naslednji programi:

 • programa usposabljanja za življenjsko uspešnost UŽU Most do izobrazbe in Knjige so zame v letih 2019–2022,
 • programi učenja tujih jezikov v letih 2019–2022,
 • programi učenja slovenščine  (javnoveljavna programa Začetna integracija priseljencev - ZIP in Slovenščina kot drugi in tuji jezik ter neformalni programi) v letih 2019–2022,
 • programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle - RPO ter neformalni programi) v letih 2019–2022,
 • neformalni programi za osebni in poklicni razvoj v letih 2019–2022 (vsebine s področja matematične pismenosti, finančne pismenosti, komunikacije, zdravega življenjskega sloga, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja, ipd.),
 • program priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva  ECDL in
 • program priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka v letu 2020.

Za udeležence programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinanciralo tudi stroške za opravljanje izpitov, in sicer za:

 • izpit za modul osnovnega programa ECDL pri pooblaščenih izvajalcih Slovenskega društva Informatika
 • strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo v letu 2020.

PRILAGODITVE VSEBINE PROGRAMOV

Podjetjem lahko ponudimo že pripravljene programe, ki jih prilagodimo potrebam udeležencev oz. podjetja.
V programih, ki trajajo najmanj štirideset (40) ur, lahko prilagajamo vsebine v obsegu največ 25 % ur.
V programih, ki trajajo najmanj trideset (30) ur, lahko vsebine v obsegu največ 20 % ur lahko prilagajamo predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev.

Pomembno: Po dogovoru s podjetjem pripravimo programe za vsa vsebinska področja po meri podjetja (taylor made).


TRAJANJE PROGRAMOV

 • Programi učenja tujih jezikov trajajo 50 ur.
 • Programi za razvijanje digitalnih kompetenc trajajo 40 ur.
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja trajajo 40 ur.
 • Programi priprav na izpite trajajo 30 ur.

Programe lahko izvajamo v dopoldanskem ali popoldanskem času.
Srečanja trajajo predvidoma po 4 šolske ure. Število srečanj in dnevno trajanje delavnic prilagodimo po dogovoru z delodajalci.

LOKACIJA IZVAJANJA PROGRAMOV

Programe izvajamo v prostorih RIC-a Novo mesto (Topliška cesta 2, Novo mesto) ali v prostorih delodajalca.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI

V posamezno izvedbo programa je lahko vključenih največ 15 udeležencev in najmanj 10 udeležencev. 

IZVAJALCI PROGRAMOV: Programe izvajajo zaposleni in zunanji sodelavci RIC-a, ki imajo bogate izkušnje pri delu z odraslimi. V izvajanje lahko vključimo tudi predavatelje, ki jih predlaga podjetje.

ŠTEVILO IZVEDB PROGRAMOV: V letu 2019 imamo na razpolago 32 programov, v letu 2020 17 programov, v letu 2021 16 programov in v letu 2022 12 programov.

POTRDILA ZA UDELEŽENCE

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje (zahtevana je najmanj je 80% prisotnost), prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnih programih (UŽU Most do izobrazbe, Računalniška pismenost za odrasle, Začetna integracija priseljencev – ZIP, Slovenščina kot drugi in tuji jezik) prejmejo javnoveljavno potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc.

DODANA VREDNOST

V programih zagotavljamo tudi svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje:

 • uvodni pogovor z udeleženci in pripravo izvedbenega načrta za skupino,
 • svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja,
 • spremljanje napredovanja in
 • evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis pridobljenih kompetenc po programu.

Po dogovoru posredujemo delodajalcu tudi poročilo o izvedenem programu.

  

Več informacij:

Katarina Rožman
059 075 711, 031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si 

Katja Volf 
059 075 713, 040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Opercija je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media